Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku

Przejdź do treści Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Menu główne

PROCEDURA WSKAZYWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ODDAWANYCH W NAJEM W ZAMIAN ZA REMONT LOKALU WE WŁASNYM ZAKRESIE I NA WŁASNY KOSZT GOSPODARSTWOM DOMOWYM NIEUMIESZCZONYM NA LIŚCIE MIESZKALNIOWEJ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 172 z późn. zm.).

§ 27a Uchwały Nr XXXI/509/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska.

Zarządzenie Nr 10 ZN/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 05 stycznia 2023 roku

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • „Wniosek o remont lokalu gospodarstw domowych nieumieszczonych na liście mieszkaniowej” (PGM - BSL.IIIB).
 • Oświadczenie o stanie majątkowym.
 • Deklaracja o wysokości dochodów udokumentowana zaświadczeniami o dochodach z trzech ostatnich miesięcy całego gospodarstwa domowego.
 • Zaświadczenie o wysokości dochodów.
 • Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ODPOWIEDZI:

 • Do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 • Wnioski osób niezakwalifikowanych do remontu tego samego lokalu nie wymagają pisemnej odpowiedzi.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Spraw Lokalowych PGM Sp. z o.o.,

Pl. Zwycięstwa 4

pokój nr 6

tel. 59 84 87 699,

e-mail: bsl@pgm.slupsk.pl

 

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 1. UWAGA:

Zasady wskazywania lokali mieszkalnych oddawanych w najem w zamian za remont lokalu we własnym zakresie i na własny koszt gospodarstwom domowym nieumieszczonym na liście mieszkaniowej:

 1. Lista lokali oddawanych w najem w zamian za remont we własnym zakresie i na własny koszt ogłaszana jest przez Zarządcę mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska, tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w każdy 10 dzień miesiąca nieparzystego w siedzibie Administracji Zasobów Gminy przy pl. Zwycięstwa 4 oraz na stronie internetowej Spółki. Jeśli dzień ten będzie dniem wolnym od pracy, wówczas lista zostanie ogłoszona w najbliższym dniu roboczym.
 2. Wolę obejrzenia lokalu należy zgłosić do 15 dnia każdego miesiąca, w którym opublikowano listę, w sekretariacie Administracji Zasobów Gminy Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy Pl Zwycięstwa 4 w Słupsku.
 3. Terminy okazywania lokali zostaną wyznaczone przez Administrację Zasobów Gminy i podane do wiadomości wszystkich zainteresowanych osób, poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w siedzibie Administracji Zasobów Gminy przy Pl. Zwycięstwa 4 w Słupsku oraz na stronie internetowej Spółki w 17 dniu każdego miesiąca, w którym opublikowano listę. Jeśli dzień ten będzie dniem wolnym od pracy, w najbliższym dniu roboczym.
 4. Lokale będą okazywane w terminach wyznaczonych przez Administrację Zasobów Gminy. Zakres i termin wykonania prac określa zarządca w umowie o remont lokalu.
 5. Wnioskodawcy zainteresowani remontem lokalu są zobowiązani do złożenia kompletnego wniosku zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia w terminie do końca miesiąca, w którym opublikowano listę.
 6. Złożone wnioski zostaną zweryfikowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. pod kątem spełnienia kryteriów uchwały nr XXXI/509/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska, zmienionej uchwałą Nr LII/758/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2022 r.
 7. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. sporządza listę Wnioskodawców (imię i nazwisko) zakwalifikowanych do remontu konkretnego lokalu i podaje ją do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Administracji Zasobów Gminy przy Pl. Zwycięstwa 4 w Słupsku oraz na stronie internetowej Spółki PGM.
 8. Oświadczenia woli dotyczące remontu złożone w innej formie niż w pkt II załącznika nr 2 do zarządzenia lub złożone na lokale proponowane w innej kategorii gospodarstw domowych nie będą rozpatrywane.
 9. Wnioski osób niezakwalifikowanych do remontu tego samego lokalu nie wymagają pisemnej odpowiedzi.
 10. Wnioski osób, które nie spełniają wymaganych kryteriów zostaną odrzucone.
 11. Lokale, na które podczas kilkukrotnych naborów nie złożono oświadczeń w wyznaczonej kategorii gospodarstw domowych mogą zostać zaproponowane, na kolejnej liście lokali wymagających przeprowadzenia remontu, w innych kategoriach gospodarstw domowych.

* Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wykaz lokali, w stosunku do których toczy się postępowanie dot. wyrażenia zgody na remont zostanie przekazany do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Spółki w każdy 10 dzień miesiąca stycznia, marca, maja, lipca, września i listopada każdego roku (jeżeli dzień ten przypadnie w dzień wolny od pracy – w najbliższym dniu roboczym).

powrót do góry strony