Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku

Przejdź do treści Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Menu główne

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA LOKALU DO REMONTU

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 172 z późn. zm.).

 

 • 27 Uchwały Nr XXXI/509/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • „Oświadczenie woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu” (PGM-BSL.IIIA)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Deklaracja o wysokości dochodów udokumentowana zaświadczeniami o dochodach
  z trzech ostatnich miesięcy całego gospodarstwa domowego.*

Dochód = przychód – koszty uzyskania przychodu-podatek należny od osób fizycznych – składki na ubezpieczenie społeczne – składki na ubezpieczenie zdrowotne – alimenty zapłacone na rzecz innych osób.

 • Oświadczenie o stanie majątkowym.
 • Oświadczenie o posiadaniu lub braku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

III.TERMIN ODPOWIEDZI:

 • Osoba posiadająca najniższy numer porządkowy na wykazie osób deklarujących remont lokalu we własnym zakresie i na własny koszt*, która złożyła oświadczenie woli wykonania remontu lokalu i spełnia kryteria do otrzymania lokalu wymienione w w/w uchwale, do jednego miesiąca od wszczęcia postępowania.
 • W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych weryfikacji, termin odpowiedzi może zostać przedłużony o kolejny okres.
 • Oświadczenia pozostałych osób dotyczące remontu tego samego lokalu zostaną dołączone do akt sprawy bez odpowiedzi.

 

 

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Spraw Lokalowych PGM Sp. z o.o.,

Pl. Zwycięstwa 4

pokój nr 6

tel. 59 84 87 699,

e-mail: bsl@pgm.slupsk.pl

 

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

 1. UWAGA:

Zasady proponowania lokali oraz wyrażania zgody na remont lokalu:

 

 1. Listy lokali mieszkalnych oraz socjalnych, przeznaczonych do remontu dla poszczególnych kategorii gospodarstw domowych, zostaną przekazanie do wiadomości wszystkich osób deklarujących wolę remontu lokalu komunalnego poprzez umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Spółki w każdy 10 dzień miesiąca stycznia, marca, maja, lipca, września i listopada każdego roku (jeżeli dzień ten przypadnie w dzień wolny od pracy - w najbliższym dniu roboczym).
 2. Wolę obejrzenia lokalu należy zgłosić do 15 dnia każdego miesiąca, w którym opublikowano listę, w sekretariacie administracji właściwej dla danego lokalu (wykazanej na wywieszonej liście lokali).
 3. Terminy okazywania lokali zostaną wyznaczone przez administrację i podane do wiadomości wszystkich zainteresowanych osób, poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w siedzibie administracji oraz na stronie internetowej Spółki w 17 dniu każdego miesiąca, w którym opublikowano listę (jeżeli dzień ten przypadnie w dzień wolny od pracy – w następnym dniu roboczym).
 4. Lokale wymagające przeprowadzenia remontu, będą okazywane w wyznaczonych przez administracje terminach. Osoba okazująca lokal przedstawi zainteresowanym osobom informację dotyczącą zakresu remontu lokalu.
 5. Osoby zainteresowane wykonaniem remontu lokalu powinny do końca miesiąca,
  w którym opublikowano listę, złożyć oświadczenie woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu na druku
  PGM-BSL.IIIA.
 6. Oświadczenia woli złożone w innej formie lub złożone na lokale proponowane w innej kategorii gospodarstw domowych nie będą rozpatrywane.
 7. Oświadczenia na druku PGM-BSL.IIIA złożone po terminie będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku braku oświadczeń złożonych w terminie lub negatywnej ich weryfikacji.
 8. Osoba posiadająca najniższy numer porządkowy na wykazie osób deklarujących remont lokalu we własnym zakresie i na własny koszt*, zostanie wezwana do złożenia deklaracji o wysokości dochodów udokumentowanej zaświadczeniami o dochodach** całego gospodarstwa domowego za 3 miesiące poprzedzające złożenie deklaracji, oświadczenia o stanie majątkowym, oświadczenia o tytule prawnym lub jego braku oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wszystkich osób pełnoletnich na specjalnym druku w Biurze Spraw Lokalowym).
 9. W przypadku braku dostarczenia kompletu dokumentów w określonym w wezwaniu terminie, weryfikacji zostanie poddana osoba posiadająca kolejny najniższy numer porządkowy (w określonej dla lokalu kategorii gospodarstw domowych) na wykazie osób deklarujących remont lokalu we własnym zakresie i na własny koszt*.
 10. Oświadczenia pozostałych osób dotyczące remontu tego samego lokalu zostaną dołączone do akt ich sprawy bez wysyłania pisemnej odpowiedzi.
 11. Informacja dot. adresu lokalu oraz pozycji osoby, na wykazie osób deklarujących remont we własnym zakresie i na własny koszt, której wyrażono zgodę na jego remont zostanie przekazana do wiadomości wszystkich zainteresowanych osób poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Spółki.
 12. Lokale, na które nie złożono oświadczeń w wyznaczonej kategorii gospodarstw domowych mogą zostać zaproponowane, na kolejnej liście lokali wymagających przeprowadzenia remontu, mniejszym gospodarstwom domowym.

 

* przy uwzględnieniu pierwszeństwa osób, które posiadają zgodę na przyspieszenie wskazania lokalu, jak również osób wymienionych w § 11 ust 1 pkt 8 w/w uchwały, tj. opuszczających dom dziecka, placówkę opiekuńczo wychowawczą lub rodzinę zastępczą w związku z uzyskaniem pełnoletności, które złożyły odpowiedni, pozytywnie zaopiniowany przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, wniosek w okresie 2 lat od opuszczenia placówek lub rodziny zastępczej.

** Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wykaz lokali, w stosunku do których toczy się postępowanie dot. wyrażenia zgody na remont zostanie przekazany do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Spółki w każdy 10 dzień miesiąca stycznia, marca, maja, lipca, września i listopada każdego roku (jeżeli dzień ten przypadnie w dzień wolny od pracy - w najbliższym dniu roboczym).

 

powrót do góry strony