Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. informuje, że z dniem 21 kwietnia 2019 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

            Zgodnie z art. 21 b powyższej ustawy osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy składa deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji oraz oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego.

            Dokumenty te stanowią załączniki do wniosku o najem składanego przez wnioskodawcę w Referacie Mieszkaniowym. Deklarację i oświadczenie można pobrać ze strony internetowej Spółki przechodząc do: Dla klientów -> Referat Mieszkaniowy -> Najem lokalu mieszkalnego