Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dotyczącymi wsparcia dla przedsiębiorców przekazujemy Państwu stosowane wiadomości:

a) dot. możliwości umorzenia poszczególnych opłat 

Przedsiębiorcy posiadający zadłużenie za miesiąc marzec 2020 r.  z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości, spowodowane sytuacją na rynku gospodarczym w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, posiadają możliwość otrzymania ulgi w spłacie tych należności.

W tym celu należy złożyć uzasadniony wniosek (NIEZWŁOCZNIE) do Prezydenta Miasta Słupska oraz:

1.oświadczenie o otrzymanej lub nieotrzymanej w ciągu trzech ostatnich lat budżetowych pomocy publicznej de minimis lub zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis,
2. 
formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
3. oświadczenie o stanie majątkowym,
4. dokumenty finansowe za lata 2019-2020,
5. inne dokumenty istotne dla rozstrzygnięcia wniosku.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami  pod nr 59-8445142, 59 8445140.

Wnioski można składać poprzez platformę ePUAP lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Urząd Miejski w Słupsku Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk.

 

b) dot. obniżki opłat za najem gminnych lokali użytkowych oraz dzierżawę gminnego gruntu (za miesiąc kwiecień i maj).

– W zakresie obniżki opłat związanych z najmem gminnych lokali użytkowych wniosek (wypełniony i podpisany – zeskanowany) będzie musiał być kierowany do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej na adres sekretariat@pgm.slupsk.pl

Wniosek należy złożyć niezwłocznie, w terminie od 1 do 10 kwietnia w przypadku ubiegania się o obniżkę za miesiąc kwiecień, oraz od dnia 1 do 10 maja w przypadku ubiegania się o obniżkę za miesiąc maj.

– W zakresie obniżki opłat związanych z dzierżawą gminnego gruntu wniosek (wypełniony i podpisany – zeskanowany) będzie musiał być kierowany na adres zn@um.slupsk.pl

Wniosek należy złożyć niezwłocznie, w terminie od 1 do 10 kwietnia w przypadku ubiegania się o obniżkę za miesiąc kwiecień, oraz od dnia 1 do 10 maja w przypadku ubiegania się o obniżkę za miesiąc maj.

Więcej informacji Wydział Zarządzania Nieruchomościami tel 59 84 88 388

W ślad za przesłanym wnioskiem mailowo należy oryginał przesłać pocztą tradycyjną na adres: odpowiednio
– Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Tuwima 4
– Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku , Pl.Zwycięstwa 3