Słupsk, dnia 8 lutego 2022 roku

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o.

ul.Tuwima 4, 76-200 Słupsk

e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

 

 

Redaktor Naczelny

„Monitora Słupskiego”

 

 

            Działając w imieniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku, w związku z treścią publikacji „Niegospodarność PGM sp. z o.o. ciąg dalszy” z dnia 30 stycznia 2022 roku, wskazując na regulację art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1914 ze zm.), żądam opublikowania sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych we wspominanej publikacji.

             Nie jest prawdą jakoby postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chopina 15 w Słupsku było prowadzone przez PGM spółka z o.o. w sposób wadliwy. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego nastąpiło bowiem po uzyskaniu tytułu wykonawczego i zostało skierowane do wszystkich składników majątku dłużnika, z których możliwe było uzyskanie zaspokojenia zasądzonych kwot. Bezskuteczność egzekucji nie wynikała z jakichkolwiek zaniedbań spółki lub pełnomocnika, a była wynikiem sytuacji finansowej dłużnika, który nie posiadał jakiegokolwiek majątku, który podlegałby egzekucji komorniczej i z którego możliwe byłoby uzyskanie zaspokojenia kwot zasądzonych na rzecz wspólnoty.     

             Nie są prawdziwe stwierdzenia jakoby „z uwagi na upływ czasu Wspólnota nie wzięła udziału w licytacji i nie będzie uczestniczyć w podziale środków”,Wspólnota nie miała szansy przystąpienia do egzekucji, gdyż akta egzekucyjne zostały jej wydane dopiero po jej żądaniu”  oraz „gdyby wspólnota otrzymała te akta w terminie, to by wzięła udział w podziale środków z egzekucji”. Wspólnota nie miała nigdy realnych szans na wzięcie udziału w podziale kwoty uzyskanej z egzekucji nieruchomości dłużnika. Lokal dłużnika (o powierzchni użytkowej 50 m2) był obciążony hipoteką na kwotę 224.000,00 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące) złotych na rzecz banku tytułem zabezpieczenia kredytu, za który lokal został zakupiony w roku 2011. Dodatkowo dłużnik wspólnoty posiadał również niezaspokojone zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które także zostały zabezpieczone na przedmiotowym lokalu hipotekami, których łączna kwota wynosiła ponad 49.000,00 (czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych. Łączna więc kwota zabezpieczeń hipotecznych – które korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia ze środków uzyskanych z licytacji lokalu – wynosiła ponad 270.000,00 złotych. Należność wspólnoty mieszkaniowej stwierdzona tytułem wykonawczym nie zostałaby więc zaspokojona ze środków uzyskanych z licytacji lokalu z uwagi na wysokość zobowiązań podlegających zaspokojeniu z tych środków przed należnością wspólnoty. Kwoty te – wraz z kosztami postępowania egzekucyjnego podlegającymi zaspokojeniu w pierwszej kolejności przed egzekwowanymi należnościami – uniemożliwiały udział wspólnoty w podziale kwot uzyskanych z egzekucji lokalu. 

             Nie jest więc prawdą jakoby działania windykacyjne prowadzone przez PGM spółka z o.o. i pełnomocnika na rzecz wspólnoty mieszkaniowej Chopina 15 były prowadzone w sposób niewłaściwy. Brak zaspokojenia roszczenia wspólnoty nie pozostaje więc w jakimkolwiek związku z tymi działaniami a jest wynikiem tego, że dłużnik nie posiadał majątku, z którego kwoty te mogłyby zostać rzeczywiście zaspokojone.

            Opublikowania sprostowania oczekuję w terminach wskazanych w treści art. 32 ustawy Prawo prasowe we wszystkich formach, w jakich nieprawdziwe informacje zostały opublikowane. Przede wszystkim oczekuję zamieszczenia sprostowania w formie elektronicznej zarówno na stronie głównej Monitora Słupskiego w zakładce „popularne” wraz z umieszczeniem informacji o sprostowaniu na profilu Monitora Słupskiego prowadzonym w portalu społecznościowym facebook.