Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o o w Słupsku

 w imieniu  Prezydenta Miasta Słupska

przedstawia wykaz lokalu użytkowego  z zasobów komunalnych, zarządzanych przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku,

przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym

 

 

L.p.

Adres lokalu

Powierzchnia [m²]

Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji gruntów

Opis położenia lokalu

Ilość zorganizowanych przetargów

Cena wywoławcza czynszu (netto)

ostatnim przetargu

Cena czynszu (netto)

w  trybie bezprzetargowym

1

 

 

ul. Hubalczyków 8

199,60

Obr. 17

działka nr 72/18

(bud. 50)

poziom parteru oraz poziom pierwszego piętra budynku, wejście z ulicy

dwa przetargi

2994,00

1650,00

 

Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym obowiązuje do dnia 31 stycznia 2022 r. Przy rozpatrywaniu złożonych wniosków przez zainteresowanych obowiązuje kolejność ich złożenia.

 

Wnioski przyjmowane są za pośrednictwem poczty tradycyjnej w formie papierowej lub w sekretariacie w PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ UL. J. TUWIMA  4 w SŁUPSKU (WNIOSEK O WYNAJĘCIE W TRYBIE BEZPRZEATRGOWYM – dostępny jest na stornie www.pgm.slupsk.pl dla klientów lokale użytkowe, garaże, reklamy → pliki do pobrania → wniosek o najem lokalu użytkowego/garażu/magazynu w trybie bezprzetargowym – załącznik nr 1). Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się kolejność jego złożenia oraz przyszły sposób zagospodarowania (wykorzystania lokalu).

 

Wnioski o wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego ujętego w wykazie mogą składać osoby prawne i osoby fizyczne niemające zadłużenia wobec Miasta Słupsk z tytułu najmu lokali mieszkalnych lub użytkowych. Informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można w Biurze Obsługi Mieszkańców – Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku - tel. 59 8425222.

 

Do wniosku należy dołączyć :

 

 • zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków oraz opłat należnych Miastu Słupsk - (do uzyskania w Urzędzie Miejskim w Słupsku w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami),

 

 • oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą należności wynikających z zawartych umów lub odszkodowań naliczanych z tytułu bezumownego użytkowania, których przedmiotem jest lokal (nieruchomość) stanowiący(-a) własność Miasta Słupska, pozostający(-a) w zasobach lokalowych zarządzanych (administrowanych) przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. W przypadku zawartego porozumienia w sprawie ratalnej spłaty wierzytelności związanej z najmem lokalu użytkowego, oświadczenie podmiotu, z którym zawarte jest porozumienie o prawidłowym wywiązywaniu się z jego postanowień,
 • aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis ewidencji działalności gospodarczej, właściwy dla formy prawnej prowadzonej działalności, w przypadku spółki cywilnej umowy spółki oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji każdego wspólnika,

 

Informacje dodatkowe :

 • Przyszły najemca lokalu zobowiązany będzie wpłacić kaucję niepodlegającą oprocentowaniu w wysokości 300% czynszu netto, przed podpisaniem umowy najmu.
 • Do kwoty czynszu najmu (netto) naliczany będzie obowiązujący podatek VAT.
 • Przyszły najemca lokalu zobowiązany jest do uiszczania zaliczek tytułem opłat niezależnych od właściciela w wysokości określonej każdorazowo w fakturze, na podstawie danych uzyskanych od zarządcy budynku, wpłacone zaliczki będą okresowo rozliczane na podstawie danych rzeczywistych przedstawionych przez zarządce budynku.
 • Oprócz czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela za najem lokalu użytkowego Najemca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.), w wysokości wynikających z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Słupsku i w sposób w niej określony (szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Opłat Lokalnych i Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego w Słupsku, ul. S. Jaracza 5).
 • Wszelkie niezbędne prace remontowe (adaptacyjne, modernizacyjne) zmierzające do przystosowania lokalu do prowadzenia w nim działalności gospodarczej wybranej przez Najemcę, wykona Najemca, po uzyskaniu zgody Wynajmującego oraz Wspólnoty Mieszkaniowej (w zakresie dotyczącym części wspólnych), w której budynku usytuowany jest lokal użytkowy, na własny koszt, bez prawa domagania się od Wynajmującego poniesionych z tego tytułu kosztów. Zakres prac oraz termin ich wykonania określi zawarta między stronami umowa o remont.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Najemcy możliwy jest zwrot nakładów przysługujących najemcy, poniesionych na prace adaptacyjno - remontowe lub ulepszenia w lokalu. Najemca, wyrażający wolę dokonania remontu lub ulepszenia we własnym zakresie uprawniony jest do zwrotu kosztów po spełnieniu warunków określonych przez Wynajmującego :
 1. a) Najemca wystąpi z pisemnym wnioskiem do zarządcy, zawierającym deklarację wykonania remontu lub ulepszenia i oświadczeniem o gotowości poniesienia kosztów  z tego tytułu,
 2. b) wykonanie remontu lub ulepszenia nastąpi w oparciu o warunki jakie określi Zarządca,
 3. c) Najemca uzyska pisemną zgodę Zarządcy na wykonanie ulepszenia lub remontu;
 4. d) Najemca podpisze umowę określoną w ust. 2, sporządzoną na podstawie zarządzania nr 317/ZNB/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27.03.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12.06.2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się  w budynkach stanowiących własność Miasta Słupska;
 5. e) na wniosek Najemcy, nastąpi odbiór wykonanych prac, potwierdzony sporządzonym przez Zarządce protokołem.
 • Z Najemcą lokalu umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

 

Szczegółowe informacje na temat procedury bezprzetargowej można uzyskać pod numerem tel. 59 8487700 w godzinach od 7ºº do 10ºº lub od 13°° do 15ºº w siedzibie  Administracji Zasobów Gminnych PGM Sp. z o. o. - Pl. Zwycięstwa 4 pokój nr 10.

 

 

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia trybu bezprzetargowego bez podania przyczyn. Treść zarządzenia Nr 203/ZN/2021 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12.03.2021 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się w zasobach Miasta Słupska oraz zarządzenia Nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie trybu  i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Miasta Słupska z późn. zmianami oraz wzór umowy najmu lokalu znajdują się na stronie internetowej PGM  Sp. z o. o. www.pgm.slupsk.pl. (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

 

UWAGA !

Cena czynszu (podstawowego określonego jako cena wywoławcza w ostatnim przetargu) za lokal użytkowy, w którym prowadzona będzie działalność określona w poniższej tabeli może zostać obniżona do wysokości określonej w poniższej tabeli (zgodnie z § 1 ust. 3  zarządzenia  Nr 203/ZNB/2021 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12.03.2021 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych

i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się w zasobach Miasta Słupska)

 

L.p.

Rodzaj działalności

% obniżenie czynszu podstawowego

1

Stołówki, bary mleczne, jadłodajnie.

95*

2

Restauracje, kawiarnie, mała gastronomia, klubokawiarnie.

70*

3

Produkcja, usługi spożywcze wraz ze sprzedażą (np. Piekarnictwo, cukiernictwo, wędliniarstwo, garmażerka).

70*

4

Księgarnie, antykwariaty, czytelnie, galerie sztuki, stolarstwo, działalność innowacyjna (badawczo – rozwojowa).

70*

5

Działalność o charakterze unikatowym w zakresie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej : brązownictwo, pozłotnictwo, filatelistyka, garncarstwo, gorseciarstwo na miarę, grawernictwo w kamieniu i metalu, introligatorstwo, kowalstwo artystyczne, krawiectwo miarowe, krawiectwo naprawkowe, kuśnierstwo, lutnictwo, magiel, modniarstwo, czapnictwo, kapelusznictwo, odlewnictwo artystyczne, renowacja zabytkowych przedmiotów, rzeźba w drewnie, szewstwo – szewstwo naprawkowe, szklarstwo, sztukatorstwo, ślusarstwo, tapicerstwo, witrażownictwo, zegarmistrzostwo, złotnictwo artystyczne, kwiaciarnie, rusznikarstwo, pracownie artystyczne.

80*

 

* Obniżenie czynszu następuje po zawarciu umowy najmu na wniosek najemcy, po dostarczeniu aktualnego wpisu z bazy przedsiębiorców o prowadzeniu w/w rodzaju działalności oraz złożeniu stosownego oświadczenia.