WYCIĄG Z WYKAZU

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku, działając w imieniu Prezydenta Miasta Słupska, informuje o wywieszeniu dwóch wykazów wolnych lokali użytkowych położonych w Słupsku przy  ul. Płowieckiej 2 – lokal A i ul. Płowieckiej - lokal B, przeznaczonych do najmu w drodze przetargów pisemnych ograniczonych do oferentów, którzy na dzień zgłoszenia uczestnictwa w przetargach prowadzą działalność gospodarczą i podejmą w będącym przedmiotem przetargu lokalu działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu nieuciążliwej działalności usługowej z wyłączeniem handlu oraz nie posiadają zadłużenia wobec Miasta Słupska (np. z tytułu opłat za najmem, dzierżawę, podatków, opłat użytkowania wieczystego lub innych należności).

Termin składania zgłoszeń uczestnictwa w przetargach i ofert przetargowych na warunkach określonych w wykazach o przetargach na poszczególne lokale, został oznaczony do dnia 12 czerwca 2024 r. do godziny 14:00.

Lista oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargach na poszczególne lokale zostanie wywieszona w dniu 13 czerwca 2024 r. o godzinie 14:00.

Część jawna przetargu dla lokalu A tj. otwarcie ofert  i ich ocena formalna, odbędzie się w dniu 14 czerwca 2024 r. w pokoju nr 6 (I piętro) w budynku Zarządu PGM Sp. z o.o. przy ulicy Tuwima 4 w Słupsku o godzinie 11:00.

Część jawna przetargu dla lokalu B tj. otwarcie ofert  i ich ocena formalna, odbędzie się w dniu 14 czerwca 2024 r. w pokoju nr 6 (I piętro) w budynku Zarządu PGM Sp. z o.o. przy ulicy Tuwima 4 w Słupsku o godzinie 12:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest:

  • wpłacenie wadium do dnia 07 czerwca 2024 r. (data wpływu na konto wynajmującego)
    na konto mBank nr 81 1140 1153 0000 2180 2900 1001 z opisem w tytule wpłaty: WADIUM za lokal użytkowy (adres lokalu wraz z powierzchnią),
  • brak zadłużenia wobec Miasta (np. najmu, dzierżaw, podatków, opłat użytkowania wieczystego, opłat lokalnych).

Pełną treść wykazów umieszczano na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Miejskiego w Słupsku (przy pokoju nr 214 – II piętro),
  2. Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku:
  • siedziba Administracji Zasobów Gminnych, Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (tablica ogłoszeń przy pokoju nr 10),
  • siedziba Administracji Wspólnot Mieszkaniowych, ul. Niemcewicza 15 w Słupsku (tablica ogłoszeń parter),
  • siedziba Zarządu PGM Sp. z o.o., ul. Tuwima 4 w Słupsku (tablica na I piętrze),

oraz na stronach internetowych: www.slupsk.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl, www.pgm.slupsk.pl (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w Administracji Zasobów Gminy PGM Sp. z o.o.,  Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (pokój nr 3), tel. 59 84 87 700.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn w trybie właściwym dla wykazu.