Uprzejmie informujemy,

że Społeczna Komisja Mieszkaniowa powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska  Nr 421/POM/2018 zakończyła prace nad przygotowaniem projektów list mieszkaniowych osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego i lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska. Komisja pracowała w składzie dziewięcioosobowym od kwietnia 2018 roku do marca 2019 roku.

Rozpatrzyła wszystkie wnioski o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego Miasta, które zostały wstępnie pozytywnie zweryfikowane przez Referat Mieszkaniowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku.

Ocenie Komisji podlegały wnioski:
- nowe złożone w terminie od 03 kwietnia 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku,
- wnioski złożone przed 03 kwietnia 2018 roku, których wnioskodawcy dokonali aktualizacji w okresie od 03 kwietnia 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku.

Komisja otrzymała do rozpatrzenia 463 wnioski, w tym:
- 134 nowo przyjęte,
- 329 zaktualizowanych.
(Łączna liczba wniosków, które wpłynęły do PGM w wyznaczonym terminie to 489. Po wstępnej weryfikacji PGM odrzuciło 26, stąd ocenie SKM podlegały 463 wnioski.)

Łączna liczba gospodarstw domowych umieszczonych na projektach list osób oczekujących 310, w tym:

- 124 na lokale socjalne,

- 186 na lokale mieszkalne.

PROJEKTY LIST MIESZKANIOWYCH - kliknij niżej

projekty list mieszkaniowych 2019

Tryb odwoławczy:
Wnioskodawcom przysługuje wniesienie zastrzeżeń do projektów list podanych do publicznej wiadomości. Odwołania adresowane na Prezydenta Miasta Słupska można składać w terminie od 08 kwietnia 2019 roku do 23 kwietnia 2019 roku w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Juliana Tuwima 4 w Słupsku (pokój nr 4).
Odwołania będzie rozpatrywała czteroosobowa Komisja zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska Nr 321/POM/2019.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA - kliknij niżej

zarządzenie - odwołania

http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/31033.html