WYCIĄG Z WYKAZU

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku, działając w imieniu Prezydenta Miasta Słupska, informuje o wywieszeniu wykazu wolnego lokalu użytkowego położonego przy  ul. Wojska Polskiego 41-42 / ul. A. Mickiewicza 15, przeznaczonego do najmu w drodze przetargu pisemnego ograniczonego dla oferentów, którzy na dzień zgłoszenia uczestnictwa w przetargu prowadzą działalność gospodarczą i podejmą w będącym lokalu działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu dzielności handlowej, usługowej lub gastronomii nieuciążliwej oraz nie posiadają zadłużenia wobec Miasta Słupska (np. najmu, dzierżaw, podatków, opłat użytkowania wieczystego).

 

Termin składania zgłoszeń uczestnictwa w przetargu i ofert przetargowych na warunkach określonych w ogłoszeniu o przetargu, został oznaczony do dnia 20 lutego 2024 r. do godziny 12:30.

Lista oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 21 lutego 2024 r. o godzinie 13:00.

Część jawna przetargu tj. otwarcie ofert  i ich ocena formalna, odbędzie się w dniu 22 lutego 2024 r. w pokoju nr 6 (I piętro) w budynku Zarządu PGM Sp. z o.o. przy ulicy Tuwima 4 w Słupsku o godzinie 12:00.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • wpłacenie wadium do dnia 14 lutego 2024 r. (data wpływu na konto wynajmującego)
    na konto mBank nr 81 1140 1153 0000 2180 2900 1001 z opisem w tytule wpłaty: WADIUM za lokal użytkowy (adres lokalu wraz z powierzchnią),
  • brak zadłużenia wobec Miasta (np. najmu, dzierżaw, podatków, opłat użytkowania wieczystego, opłat lokalnych).

 

Pełną treść ogłoszenia umieszczano na tablicach ogłoszeń:

 Urzędu Miejskiego w Słupsku (przy pokoju nr 214 – II piętro), 

  1. Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku:
  • siedziba Administracji Zasobów Gminnych, Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (tablica ogłoszeń przy pokoju nr 10),
  • siedziba Administracji Wspólnot Mieszkaniowych, ul. Niemcewicza 15 w Słupsku (tablica ogłoszeń parter),
  • siedziba Zarządu PGM Sp. z o.o, ul. Tuwima 4 w Słupsku (tablica na I piętrze), 

oraz na stronach internetowych: www.slupsk.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl, www.pgm.slupsk.pl (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w Administracji Zasobów Gminy PGM Sp. z o.o.,  Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (pokój nr10), tel. 59 84 87 700.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn w trybie właściwym dla ogłoszenia.