MIESZKANIE DO REMONTU – TWOJĄ STREFĄ KOMFORTU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku informuje, że od stycznia 2023 roku wdrożona zostaje procedura wskazywania lokali mieszkalnych oddawanych w najem w zamian za remont lokalu we własnym zakresie i na własny koszt gospodarstwom domowym nieumieszczonym na liście mieszkaniowej.

Procedura wprowadzona zostaje na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska Nr 10/ZN/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku link do strony i opublikowana jest na stronie internetowej Spółki wraz z formularzami do pobrania.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Biurem Spraw Lokalowych AZG przy Placu Zwycięstwa 4 w Słupsku pokój nr 6 lub pod nr tel. (059) 8487699,  8487687 w terminach określonych w w/w procedurze.

 

Kryteria do ubiegania się o lokal do remontu

Gospodarstwa domowe nieumieszczone na liście mieszkaniowej mogą ubiegać się
o mieszkanie w zamian za remont lokalu, jeżeli spełnią łącznie warunki

  1. są członkami wspólnoty samorządowej,
  2. osiągają średni miesięczny dochód z okresu trzech kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku:
  • dla gospodarstw 1-osobowych powyżej 200 % najniższej emerytury, ale nie przekraczający 400 % najniższej emerytury,
  • dla gospodarstw wieloosobowych w przeliczeniu na osobę powyżej 175 % najniższej emerytury, ale nie przekraczający 350 % najniższej emerytury,
  1. nie posiadają rażącej dysproporcji między dochodami wykazanymi w deklaracji, a wykazanym w oświadczeniu o stanie majątkowym - stanem majątkowym całego gospodarstwa domowego,
  2. nie posiadają prawa najmu lokalu komunalnego, prawa własności, współwłasności lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego,
  3. nie posiadają zadłużenia z tytułu korzystania z lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu,
  4. zamieszkują w warunkach kwalifikujących do ubiegania się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu.

 

 

 

Dochód = przychód - koszty uzyskania przychodu-podatek należny od osób fizycznych - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na ubezpieczenie zdrowotne - alimenty zapłacone na rzecz innych osób.