Prezydent Miasta Słupska zatwierdziła ostateczne listy osób oczekujących na mieszkania komunalne

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. uprzejmie informuje,

że Społeczna Komisja Mieszkaniowa powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska Nr 421/POM/2018 oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska Nr 321/POM/2019 zakończyła prace nad przygotowaniem list osób oczekujących na zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu i lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska.

            Po rozpatrzeniu zastrzeżeń i odwołań od projektów list mieszkaniowych przez Komisję do spraw rozpatrywania uwag i zastrzeżeń wniesionych przez wnioskodawców do projektów list osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego i lokalu mieszkalnego oraz wyznaczenia terminu i miejsca składania uwag i zastrzeżeń, Społeczna Komisja Mieszkaniowa sporządziła  ostateczne listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu socjalnego oraz umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego, które zostały zatwierdzone przez Panią Martę Makuch, Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska w lipcu 2019 r.

 

Ostateczne listy są jawne i podlegają publicznemu wywieszeniu na okres 30 dni:

  1. w siedzibie Urzędu Miasta Słupska (listy wywieszone są na tablicy ogłoszeń na piętrze po lewej stronie),
  2. w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, Referacie Mieszkaniowym przy pl. Zwycięstwa 4 (listy wywieszone są na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Administracji Zasobów Gminnych PGM Sp. z o.o. położonej przy Pl. Zwycięstwa 4 w Słupsku),
  3. na stronie internetowej Miasta Słupska (slupsk.pl w zakładce: Mieszkalnictwo),
  4. na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku (www.pgm.slupsk.pl w zakładce Aktualności),

 ZAWIERDZONE LISTY MIESZKANIOWE - kliknij niżej