WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, działając w imieniu Prezydenta Miasta Słupska, informuje o I przetargu pisemnym ograniczonym na najem: 

LOKALU UŻYTKOWEGO położonego przy UL. M. MOSTNIKA 3 W SŁUPSKU.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 02 czerwca 2020 r. o godzinie 13.00 w sali nr 10 (parter) w budynku Administracji Zasobów Gminnych przy Pl. Zwycięstwa 4 w Słupsku.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1) wpłacenie wadium w terminie do 26 maja 2020 r. wyłącznie na konto Miasta Słupska : mBank S.A. 81 1140 1153 0000 2180 2900 1001 z dopiskiem „WADIUM PRZETARG LOKAL UŻYTKOWY UL. MOSTNIKA 3”

2) złożenie do dnia 26 maja 2020 r. zaklejonych kopert umożliwiające identyfikację oferenta :

- jedną z napisem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym – Najem lokalu użytkowego przy ul. M. Mostnika 3 w Słupsku – NIE OTWIERAĆ KOPERTY zawierającą zgłoszenie uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym, które powinno zostać złożone w postaci formularza „Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym” stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia,

- drugą z napisem „Oferta na przetarg – Najem lokalu użytkowego przy ul. M. Mostnika 3 w Słupsku. NIE OTWIERAĆ KOPERTY” - zawierającą ofertę przetargową. Oferta przetargowa powinna zostać złożona w postaci „Formularza Ofertowego” stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Termin składania zgłoszeń uczestnictwa w przetargu i ofert przetargowych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłki kurierskiej, które muszą wpłynąć do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. J. Tuwima 4 (sekretariat), 76-200 Słupsk do dnia 26 maja 2020 r. do godziny 14.45.   

Pełną treść ogłoszeń umieszczono na stronach internetowych : www.slupsk.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce : przetargi oraz www.pgm.slupsk.pl  w zakładce: dla klienta – lokale użytkowe, garaże, reklamy – przetarg ograniczony

oraz na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Miejskiego w Słupsku (przy pokoju nr 214 – II piętro),
  2. Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku siedziba Administracji Zasobów Gminnych Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (tablica : na elewacji budynku oraz przy pokoju nr 10).

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w Administracji Zasobów Gminnych – Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (pokój nr 10) – tel. 59 8487700.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn w trybie właściwym dla ogłoszenia.