Przejdź do treści

Technicy

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
Ogłasza nabór na stanowisko
w dziale technicznym, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia.

1.   Wymagania:

-        obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

-        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-        wykształcenie średnie lub wyższe techniczne

-        mile widziane doświadczenie w wykonywanym zawodzie,

-        znajomość technologii wykonywania robót ogólnobudowlanych, stolarsko-ciesielskich, zduńskich

-        mile widziane uprawnienia budowlane.

2. Wymagania dodatkowe:

-        dobra organizacja pracy,

-        umiejętność podejmowania decyzji,

-        umiejętność współpracy z klientami,

-        odpowiedzialność

-        kreatywność,

-        rzetelność,

-        terminowość,

-        dokładność,

-        komunikatywność,

-        dyspozycyjność,

-        umiejętność pracy w zespole,

-        odporność na stres,

-        pewność siebie i motywacja do pracy

-        obsługa programu m.in.Word, Excel.

3.  Opis stanowiska:

Do głównych zadań na ww. stanowisku należy m.in.:

-        nadzór i rozliczanie prac w branży ogólnobudowlanej, stolarsko-ciesielskiej, zduńskiej,

-        ustalanie zakresu prac remontowych w lokalach komunalnych,

-        nadzór nad usuwaniem usterek w okresie gwarancyjnym,

-        uczestniczenie w odbiorach   prac remontowych,,

-        współpraca z Działem Inwestycji w zakresie planowania zadań związanych 
z utrzymaniem należytego stanu technicznego budynków i lokali,

-        współpraca z wykonawcami prac robót budowlanych, stolarsko-ciesielskich, zduńskich,

-        załatwianie skarg i wniosków oraz interwencji w sprawach technicznych,

4. Wymagane dokumenty:

-        CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

-        list motywacyjny,

-        dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

-        inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie uprawnień, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.),

-        klauzula informacyjna w procesie rekrutacji Wzór,


Prezes Spółki może w każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

-        osobiście (w sekretariacie spółki lub w dziale kadr p. 14  Słupsk, ul. Tuwima 4),

-        pocztą na adres Spółki 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4  z dopiskiem:

         „nabór na stanowisko w dziale technicznym” (liczy się data wpływu)

-        elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

 Termin składania dokumentów do 03.09.2018 roku do godz. 9.00

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów biorących udział w rekrutacji, którzy nie zostali zatrudnieni, będą do odebrania w dziale Kadr przez okres 14 dni od zakończenia rekrutacji. 
Po tym terminie zostaną zniszczone przez Komisję rekrutacyjną.

Pliki do pobrania:

back to top