Przejdź do treści

Księgowość

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku
Ogłasza nabór na stanowisko
w dziale księgowości, w pełnym wymiarze czasu pracy.

1.   Wymagania :

 a)       obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 b)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 c)       kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

 d)       wykształcenie - wyższe  lub średnie o profilu ekonomicznym,

 e)       doświadczenie w obszarze księgowości ,

 f)       umiejętność sporządzania analiz finansowych,

 g)       dobre zdolności organizacyjne i interpersonalne,

 h)       mile widziana znajomość przepisów z zakresu:

            -         Ustawy o rachunkowości,
            -         Ustawy o podatku dochodowym i podatku VAT.

 2.        Wymagania dodatkowe:

  a)       umiejętność praktycznej interpretacji przepisów,

  b)       rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność, dyspozycyjność,

  d)       pewność siebie i motywacja do pracy, nastawienie na realizację wyznaczonych celów,

  e)       umiejętność pracy w zespole,

  f)        odporność na stres,

  g)       znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

 3.       Opis stanowiska:

  a)    księgowanie dokumentów, analiza sald, sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów, sporządzanie przelewów,

  b)    bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości wspólnot mieszkaniowych,
  c)    sporządzanie analiz,

  d)    obsługa programu informatycznego DOM5 firmy Sacer.

   4.       Wymagane dokumenty:

CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

Prezes może w każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

Spółka powiadamia kandydatów o zakończeniu rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

   -         osobiście (w sekretariacie spółki lub w dziale kadr p. 14  Słupsk, ul. Tuwima 4),

   -         pocztą na adres Spółki 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4  z dopiskiem Rekrutacja  - pracownik działu księgowości (liczy się data wpływu),

   -         termin składania dokumentów do 20.08.2019 roku, do godz. 12.00,

   -         aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

   -         informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www.pgm.slupsk.pl

back to top