Przejdź do treści

ADMINISTRATOR

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
Ogłasza nabór na stanowisko
Referent – Administrator nieruchomości, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nabór dotyczy zatrudnienia na czas zastępstwa.

 

 1. Wymagania :
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe
 • mile widziane doświadczenie w wykonywanym zawodzie.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność współpracy z klientami,
 • odpowiedzialność,
 • kreatywność,
 • rzetelność,
 • terminowość,
 • dokładność,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • pewność siebie i motywacja do pracy

 

 1. Opis stanowiska:

Do głównych zadań na ww. stanowisku należy m.in.:

 • znajomość przepisów prawnych, zarządzeń, pism okólnych, procedur i wytycznych wydawanych przez Prezesa PGM Sp. z o.o. w zakresie zarządzania nieruchomościami,
 • zarządzanie lokalami gminnymi w nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych w tym: prowadzenie spraw w zakresie przyjmowania zgłoszeń, prowadzenia korespondencji, prowadzenia teczek najemców lokali, wprowadzania zmian danych najemców lokali, odczyty wodomierzy,
 • obsługa najemców,
 • sporządzanie umów najmu,
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski najemców
 • udział w procesie windykacji w zakresie zgodnym z przyjętą procedurą wewnętrzną
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi PGM Sp. z o.o. i odpowiednimi wydziałami Urzędu Miejskiego.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń
  o stanie odbytych studiów),
 • inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie uprawnień, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.),
 • klauzula informacyjna w procesie rekrutacji,


Prezes Spółki może w każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście (w sekretariacie spółki lub w dziale kadr p. 14  Słupsk, ul. Tuwima 4),
 • pocztą na adres Spółki 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4  z dopiskiem:

            „nabór na stanowisko Referent – Administrator nieruchomości”

(liczy się data wpływu)

 • elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

 

Termin składania dokumentów do 23.11.2018 roku do godz. 9.00

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej: www.pgm.slupsk.pl

Dokumenty aplikacyjne kandydatów biorących udział w rekrutacji, którzy nie zostali zatrudnieni, będą do odebrania w Dziale Kadr przez okres 14 dni od zakończenia rekrutacji. Po tym terminie zostaną zniszczone przez Komisję rekrutacyjną.

Pliki do pobrania:

 

back to top