Przejdź do treści

Wniosek o skierowanie do zawarcia umowy najmu po opuszczeniu przez dotychczasowego najemcę

 

„ZAWARCIE UMOWY NAJMU NA LOKAL OPUSZCZONY  PRZEZ DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCĘ” – WARUNKI FORMALNE

Podstawa  prawna:

  • Ustawa z dnia  21  czerwca  2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz.150 z  późn. zm.),

  • Uchwała Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska.

I. WYMAGANE DOKUMENTY :

"Wniosek o skierowanie do zawarcia umowy najmu po opuszczeniu przez najemcę" (PGM-RM8)

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ODPOWIEDZI:

Do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich składania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Mieszkaniowy PGM Sp. z o.o.,Pl. Zwycięstwa 4, pok.7, tel. 84 87 698

e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

VI. UWAGI:

Zasady zawierania umów najmu lokalu po opuszczeniu go przez dotychczasowego najemcę reguluje Uchwała Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 roku
w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska.

Zgodnie z cyt. Uchwałą umowa najmu lokalu opuszczonego przez dotychczasowego najemcę może być zawarta z osobami wymienionymi w art. 691 Kodeksu cywilnego. Warunkiem zawarcia umowy jest zameldowanie i zamieszkiwanie z najemcą przez okres nie krótszy niż
5 ostatnich lat do chwili opuszczenia lokalu, brak zadłużenia czynszowego oraz nieposiadanie przez  wnioskodawcę lub jego współmałżonka tytułu prawnego do innego lokalu, budynku lub jego części na terenie Miasta Słupsk.

back to top