Przejdź do treści

Wniosek o powiększenie lokalu o lokal opróżniony przez drugiego najemcę

„POWIĘKSZENIE LOKALU O LOKAL OPRÓŻNIONY PRZEZ DRUGIEGO  NAJEMCĘ” – WARUNKI FORMALNE

 

Podstawa  prawna:

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 z późn. zm.)

  • Uchwała Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska.

WYMAGANE DOKUMENTY :

"Wniosek o powiększenie lokalu o lokal opróżniony przez drugiego najemcę" (PGM-RM8)

OPŁATY:

Nie pobiera się.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich składania.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Mieszkaniowy PGM Sp. z o.o.,

Pl. Zwycięstwa 4, pok.7, tel. 84 87 698

e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

UWAGI:

Zasady powiększania lokalu o lokal opróżniony przez drugiego najemcę reguluje Uchwała Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska.

Z cyt. ustawy wynika, że najemca lokalu może ubiegać się o powiększenie swojego lokalu
o lokal opróżniony przez drugiego najemcę pod warunkiem, że wynajmuje co najmniej jedną część wspólnego użytku oraz nie posiada zaległości czynszowych.

Zwolniony lokal nie może spełniać warunków lokalu samodzielnego: lokalu mieszkalnego, socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego. Koszt remontu dodatkowo uzyskanych pomieszczeń ponosi najemca – bez możliwości żądania jego zwrotu od wynajmującego.

Dodatkowo szczegółowe uregulowania w tej sprawie znajdują się w w/w uchwale.

back to top