Przejdź do treści

Umowa najmu lokalu socjalnego na podstawie wyroku sądowego

 

„WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO
NA PODSTAWIE WYROKU SĄDOWEGO” – WARUNKI FORMALNE

Podstawa prawna:

 • art.14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
  mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U.
  z 2014 r., poz. 150),

 • Uchwała Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska (z późn. zm.).

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  "Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego na podstawie wyroku sądowego",
  (PGM-RM7) wraz z załącznikami:

 • odpis (lub uwierzytelniona kopia) wyroku sądowego, z którego wynika uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności.

  OPŁATA:

  Nie pobiera się

  TERMIN ODPOWIEDZI:

  Do 30 dni

  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

  Referat Mieszkaniowy PGM Sp. z o.o.,

  Pl. Zwycięstwa 4,

  pokój nr 6,

  tel. 59 8487698 

  e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

  TRYB ODWOŁAWCZY:

  Nie przysługuje.

  UWAGA:

 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w biurze prowadzącego sprawę.

 2. Realizacja wyroków eksmisyjnych z lokalu będącego w zasobie innym niż Miasta następuje według kolejności dostarczenia prawomocnego wyroku sądowego przez wierzyciela, osobę uprawnioną do lokalu socjalnego lub interwenienta ubocznego.

back to top