Przejdź do treści

Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego

 

„WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO / POMIESZCZENIA TYMCZASOWEGO” - WARUNKI FORMALNE

 

Podstawa prawna:

 • Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz.150),

 • Uchwała Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska.

WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego/pomieszczenia tymczasowego" (PGM-RM6), potwierdzony przez Administratora budynku i Dział Księgowości Czynszowej PGM Sp. z o.o. przy Pl. Zwycięstwa 4 (Biuro Obsługi Mieszkańca) wraz z załącznikami: 

 • oświadczenie najemcy dotyczące posiadania tytułu prawnego do innego lokalu lub jego braku,

 • w przypadku osiągania dochodu uprawniającego do lokalu mieszkalnego wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony dotychczas zajmowanego lokalu lub na zamianę do lokalu mieszkalnego i wykonanie remontu,

 • zaświadczenia o dochodach brutto pomniejszonych o składki ZUS i koszty uzyskania przychodu całego gospodarstwa domowego z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

  OPŁATY:

  Nie pobiera się.

  TERMIN ODPOWIEDZI:

  Do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich składania.

  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

  Referat Mieszkaniowy PGM Sp. z o.o.,

  Pl. Zwycięstwa 4,

  pokój nr 6,

  tel. 59 8487687  

  e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

  TRYB ODWOŁAWCZY:

  Nie przysługuje

  UWAGI:

  W przypadku  braku  kompletu  wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w biurze prowadzącego sprawę.

back to top