Przejdź do treści

Oświadczenie woli przyjęcia lokalu do remontu

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Oświadczenie woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu", (PGM-RM11)

II. OPŁATA:

Nie pobiera się

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Osoba posiadająca najniższy numer porządkowy na wykazie osób deklarujących remont lokalu we własnym zakresie i na własny koszt*, która złożyła oświadczenie woli wykonania remontu lokalu
i spełnia kryteria do otrzymania lokalu wymienione w w/w uchwale, do jednego miesiąca od wszczęcia postępowania. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych weryfikacji, termin odpowiedzi może zostać przedłużony o kolejny okres**.

Oświadczenia pozostałych osób dotyczące remontu tego samego lokalu zostaną dołączone do akt sprawy bez odpowiedzi.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Mieszkaniowy PGM Sp. z o.o., Pl. Zwycięstwa 4, pok. nr 6, tel. 8487699,

e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGA:

Zasady proponowania lokali oraz wyrażania zgody na remont lokalu:

 1. Listy lokali mieszkalnych oraz socjalnych, przeznaczonych do remontu dla poszczególnych kategorii gospodarstw domowych, zostaną przekazanie do wiadomości wszystkich osób deklarujących wolę remontu lokalu komunalnego poprzez umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń do 10 dnia miesiąca stycznia, marca, maja, lipca, września i listopada każdego roku.

 2. Wolę obejrzenia lokalu należy zgłosić do 15 dnia każdego  miesiąca, w którym  opublikowano listę,  w sekretariacie administracji właściwej dla danego lokalu (wykazanej na wywieszonej liście lokali).

 3. Terminy okazywania lokali zostaną wyznaczone przez administrację i podane do wiadomości wszystkich zainteresowanych osób, poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w siedzibie administracji w 17 dniu każdego miesiąca, w którym  opublikowano listę (jeżeli dzień ten przypadnie w dzień wolny od pracy – w następnym dniu roboczym).

 4. Lokale wymagające przeprowadzenia remontu, będą okazywane w wyznaczonych przez administracje terminach. Osoba okazująca lokal przedstawi zainteresowanym osobom informację dotyczącą zakresu remontu lokalu.

 5. Osoby zainteresowane wykonaniem remontu lokalu powinny do końca miesiąca, w którym  opublikowano listę, złożyć oświadczenie woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu na druku PGM-RM11 .

 6. Oświadczenia woli złożone w innej formie lub złożone na lokale proponowane w innej kategorii gospodarstw domowych nie będą rozpatrywane.

 7. Oświadczenia na druku PGM-RM11 złożone po terminie będą rozpatrywane wyłącznie
  w przypadku braku oświadczeń złożonych w terminie lub negatywnej ich weryfikacji.

 8. Osoba posiadająca najniższy numer porządkowy na wykazie osób deklarujących remont lokalu we własnym zakresie i na własny koszt*, zostanie wezwana do udokumentowania dochodów brutto całego gospodarstwa domowego pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu i składki ZUS za 3 miesiące poprzedzające miesiąc opublikowania listy oraz złożenia przez wszystkie osoby, które uzyskają tytuł prawny do lokalu oświadczenia o posiadaniu lub braku posiadania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (na specjalnym druku w Referacie Mieszkaniowym).

 9. W przypadku braku dostarczenia kompletu dokumentów w określonym w wezwaniu terminie, weryfikacji zostanie poddana osoba posiadająca kolejny najniższy numer porządkowy
  (w określonej dla lokalu kategorii gospodarstw domowych) na wykazie osób deklarujących remont lokalu we własnym zakresie i na własny koszt*.

 10. Oświadczenia pozostałych osób dotyczące remontu tego samego lokalu zostaną dołączone do akt ich sprawy bez wysyłania pisemnej odpowiedzi.

 11. Informacja dot. adresu lokalu oraz pozycji osoby, na wykazie osób deklarujących remont we własnym zakresie i na własny koszt, której wyrażono zgodę na jego remont zostanie przekazana do wiadomości wszystkich zainteresowanych osób poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń.

 12. Lokale, na które nie złożono oświadczeń w wyznaczonej kategorii gospodarstw domowych mogą zostać zaproponowane, na kolejnej liście lokali wymagających przeprowadzenia remontu, mniejszym gospodarstwom domowym.

  * przy uwzględnieniu pierwszeństwa osób, które posiadają zgodę na przyspieszenie wskazania lokalu,
  a w przypadku lokali socjalnych również osób wymienionych w § 8 ust 1 pkt 2 w/w uchwały,
  tj. opuszczających dom dziecka, placówkę opiekuńczo wychowawczą lub rodzinę zastępczą w związku
  z uzyskaniem pełnoletności, które złożyły odpowiedni, pozytywnie zaopiniowany przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, wniosek w okresie 2 lat od opuszczenia placówek lub rodziny zastępczej.

  ** wykaz lokali, w stosunku do których toczy się postępowanie dot. wyrażenia zgody na remont zostanie  przekazany do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na tablicy ogłoszeń do 10 dnia miesiąca stycznia, marca, maja, lipca, września i listopada każdego roku.

back to top