Przejdź do treści

Najem lokalu mieszkalnego

„NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO” - WARUNKI FORMALNE

 

Podstawa prawna:

 • art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 z późn. zm.),

 • Uchwała Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • "Wniosek o najem lokalu" (PGM-RM1),

 • arkusz aktualizacyjny do wniosku o najem lokalu (PGM-RM2).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ODPOWIEDZI:

Do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich składania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Mieszkaniowy PGM Sp. z o.o.,Pl. Zwycięstwa 4, pok.5, tel. (59) 8487698

 e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

VI. UWAGI:

Zasady najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego reguluje uchwała Rady Miejskiej Nr XX/294/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska. Określa ona kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego. Możliwość otrzymania mieszkania komunalnego mają jedynie osoby znajdujące się na liście oczekujących. Zgodnie z w/w uchwałą Miasto wynajmuje lokale socjalne i mieszkalne osobom pełnoletnim, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. są członkami wspólnoty samorządowej;

 2. nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu, a w przypadku małżonków żadnemu z nich nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu;

 3. uzyskują dochody nie przekraczające progów określonych dla danego gospodarstwa
  w uchwale, odpowiednio dla lokalu socjalnego lub mieszkalnego.

Osoby faktycznie zamieszkujące na terenie Miasta, nieposiadające zameldowania na pobyt stały na terenie innej gminy, muszą spełniać jeden  z poniższych warunków:

 1. zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta Słupsk,

 2. zatrudnienie są na terenie Miasta Słupsk,

 3. korzystanie z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku,

 4. wykazanie w inny sposób, że ich centrum życiowe znajduje się w Słupsku.

Zgodnie z §19 ust.6 weryfikacji nie podlegają wnioski osób, niebędących członkami wspólnoty samorządowej Miasta. Wnioski tych osób niezwłocznie przekazywane są do gminy właściwej ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały. O powyższym  zawiadamia się wnioskodawcę.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie Mieszkaniowym.

back to top