Przejdź do treści

Bezpłatne używanie, podnajem mieszkania komunalnego

„WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA BEZPŁATNE UŻYWANIE, PODNAJEM MIESZKANIA KOMUNALNEGO W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI” - WARUNKI FORMALNE

Podstawa prawna:

  • art. 688² ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr 16. poz. 93 z późniejszymi zmianami)

  • Uchwała Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28.03.2012 r. Nr XX/294/12 w sprawie wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska.

WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o wyrażenie zgody na bezpłatne używanie, podnajem mieszkania komunalnego
w całości lub części" (PGM-RM 5) potwierdzony przez Administratora budynku PGM
Sp. z o.o. i Dział Księgowości Czynszowej PGM Sp. z o.o. przy Pl. Zwycięstwa 4 (Biuro Obsługi Mieszkańca) wraz z załącznikami: oświadczenie osoby ubiegającej się o bezpłatne używanie lub podnajem dotyczącym posiadania tytułu prawnego do  lokalu lub jego braku na terenie miasta Słupsk, informacja o stanie zdrowia najemcy lub osób ubiegających się
o bezpłatne używanie lub podnajem mieszkania komunalnego.

OPŁATY:

Nie pobiera się.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich składania.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Mieszkaniowy PGM Sp. z o.o.,

Pl. Zwycięstwa 4,

pokój nr 6,

tel. 59 8487687  

e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

UWAGI:

W przypadku  braku  kompletu  wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w biurze prowadzącego sprawę.

back to top