Przejdź do treści

Referat Mieszkaniowy


Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 maja 2011r.
zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej pozostające dotychczas w kompetencji Prezydenta Miasta zostają przekazane do kompetencji Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp.  z o.o. w Słupsku.


Zadania te dotyczą m.in.:
•    przyjmowania i weryfikacji wniosku o najem lokalu z komunalnego zasobu Miasta,
•    realizacji listy mieszkaniowej,
•    zawierania umów najmu w tym przedłużania umów najmu lokalu socjalnego,
•    realizacji wyroków z uprawnieniem do lokalu socjalnego i wskazywanie pomieszczeń tymczasowych na wezwanie komornika,
•    wskazywania lokali socjalnych osobom opuszczającym domy dziecka i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze,
•    rozpatrywania spraw związanych z uprawnieniami do lokalu z art.691k.c. oraz rozpatrywanie innych przypadków zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy  prawa miejscowego,
•    ponownego zawierania umów najmu po spłacie zadłużenia,
•    powiększania lokali w oparciu przepisy prawa miejscowego,
•    przekwalifikowywania lokali mieszkalnych na socjalne i odwrotnie,
•    wyrażania zgody na bezpłatne używanie lub podnajem lokalu.

Przekazanie zadań należących uprzednio do kompetencji Referatu Mieszkaniowego Wydziału GKMiOŚ Urzędu Miasta do PGM-u ma na celu usprawnić gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz ujednolicenie w tej materii procesów zarządzania. Mamy nadzieję, ze te zmiany pozytywnie wpłyną na prowadzoną politykę mieszkaniową.  W początkowej fazie jedynym utrudnieniem dla mieszkańców Słupska może być inna lokalizacja. Od 1 maja powyżej wymienione sprawy będzie można załatwić w Administracji Zasobów Gminnych przy ul. Plac Zwycięstwa 4.

KONTAKT:

REFERAT MIESZKANIOWY
ul. Plac Zwycięstwa  4
Administracja Zasobów Gminnych

Kierownik Referatu Mieszkaniowego
p. Ewa Zagdan
pgm-zagdanstatus pgm-zagdan
Tel. (59) 8487 692, pokój nr 9


Przyjmowanie wniosków o najem lokali i rozpatrywanie wniosków o wstąpienie w stosunek najmu (pokój nr 7)
 
p. Anna Czereszkiewicz pgm-annaczereszkiewiczstatus pgm-annaczereszkiewicz   Tel. (59) 8487 686
p. Anna Moszczyńska pgm-moszczynskastatus pgm-moszczynska Tel. (59) 8487 698

Listy mieszkaniowe, umowy najmu, zasiedlanie lokali (pokój nr 6)
p. Ewa Dąbrowska pgm-dabrowskastatus pgm-dabrowska Tel. (59) 8487 687
p. Michał Juralewicz pgm-juralewiczstatus pgm-juralewicz Tel. (59) 8487 699

e-mail: referat.mieszkaniowy@pgm.slupsk.pl

Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7.00 - 10.00   oraz  13.00 - 15.00, a w piątki  7.00 - 10.00.

 

KOMUNIKAT
Udzielanie informacji, osobom znajdującym się na listach mieszkaniowych, dot. zajmowanej pozycji na liście odbywać się będzie wyłącznie  w PONIEDZIAŁKI w godz: 7.00 - 10.00   oraz  13.00 - 15.00.

back to top