Przejdź do treści

Magazyny

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o o w Słupsku

 ogłasza w imieniu Prezydenta Miasta Słupska

 przetarg ustny ograniczony na najem lokali użytkowych w zasobach zarządzanych przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku,

 przeznaczonych pod działalność - magazynową

L.p

Adres lokalu

Powierzchnia [m²]

Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji gruntów

Opis położenia lokalu

 

Forma oddania

Cena wywoławcza

czynszu m-c [zł]

Wadium

[zł]

Postąpienie

o wartości

nie niższej niż [zł]¹

1

ul. Poniatowskiego 2

55,30

 

Obr. 6

działka nr 176/7

parter wejście z ulicy

I przetarg

na najem

553,00

553,00

10,00

2

ul. Św. Piotra 19 i 19 of

66,30

Obr. 13

działka nr 270/3

parter, zaplecze budynku

I przetarg

na najem

663,00

663,00

10,00

3

ul. Poniatowskiego 25

42,23

Obr. 6

działka nr 1193

budynek, jednokondygnacyjny, przy ciągu garaży,

I przetarg

na najem

423,00

423,00

10,00

4

ul. Mickiewicza 45 of

23,47

Obr. 6

działki nr 406/3

parter wejście z ulicy

I przetarg na najem

235,00

235,00

10,00

5

ul. Staszica 13

36,22

Obr. 6

działka nr 851/1

piętro I, wejście po zewnętrznych schodach budynku

I przetarg

na najem

363,00

363,00

10,00

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018 r. o godzinie 14.10 w sali nr 3 (parter) w budynku Administracji Wspólnot i Lokali PGM Sp. z o.o. przy ul. B. Prusa 6 w Słupsku

Wadium w wysokości 100% ceny wywoławczej czynszu należy wpłacić w kasie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. Plac Zwycięstwa 4 do dnia 22 sierpnia 2018 r. w godzinach : poniedziałek od 8.15 do 13.30 oraz od wtorku do piątku od 7.15 do 13.00.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne, jeżeli wpłacą wadium i nie mają zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych lub użytkowych wobec Miasta Słupsk. Informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można w Biurze Obsługi Mieszkańców – Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku - tel. 59 8425222.

Osoby, przystępujące do przetargu, reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo do reprezentowania oferentów na przetargu oraz do zawarcia umowy najmu.

Osobom, które przetarg wygrają, a uchylą się w terminie 21 dni od zawarcia umowy najmu wpłaconego wadium nie zwraca się.

 Do wylicytowanej kwoty czynszu najmu naliczany będzie obowiązujący podatek VAT.

¹ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Od dnia 03.08.2018 r. do 22.08.2018 r. istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym lokali, uzyskania informacji o wyposażeniu lokali w media. W tym celu wszystkich zainteresowanych prosi się o kontakt z koordynatorem przetargu pod numerem telefonu 59 84-87-700.

Wszelkie niezbędne prace remontowe (adaptacyjne, modernizacyjne) zmierzające do przystosowania lokalu do prowadzenia w nim działalności gospodarczej, wykona Najemca, po uzyskaniu zgody Wynajmującego, na własny koszt, bez prawa domagania się od Wynajmującego poniesionych z tego tytułu kosztów. Zakres prac oraz termin ich wykonania określi zawarta między stronami umowa o remont.

 Osoba uprawniona do zawarcia umowy najmu, która przetarg wygra zobowiązana jest przed dniem jej zawarcia dostarczyć :

• przyszły najemca lokalu zobowiązany będzie wpłacić kaucję nie podlegającą oprocentowaniu w wysokości 300% wylicytowanego czynszu netto,

• aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego (ewidencji działalności gospodarczej) właściwy dla formy prawnej prowadzonej działalności, w przypadku spółki cywilnej umowy spółki oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji każdego wspólnika,

• zaświadczenia : o niezaleganiu z zapłatą podatków na rzecz organów podatkowych właściwych dla miejsca zamieszkania (siedziby) oraz prowadzenia działalności wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zawarcia umowy,

• oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą należności wynikających z zawartych umów lub odszkodowań naliczanych z tytułu bezumownego użytkowania, których przedmiotem jest lokal (nieruchomość) stanowiący(-a) własność Miasta Słupska, pozostający(-a) w zasobach lokalowych zarządzanych (administrowanych) przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. W przypadku zawartego porozumienia w sprawie ratalnej spłaty wierzytelności związanej z najmem lokalu użytkowego, oświadczenie podmiotu, z którym zawarte jest porozumienie o prawidłowym wywiązywaniu się z jego postanowień.

Oprócz czynszu za najem lokalu użytkowego Najemca zobowiązany będzie do uiszczania :

• zaliczki tytułem opłat niezależnych od właściciela w wysokości określonej każdorazowo w fakturze, na podstawie danych uzyskanych od zarządcy budynku, wpłacone zaliczki będą okresowo rozliczane na podstawie danych rzeczywistych przedstawionych przez zarządce budynku,

• podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.), w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Słupsku i w sposób w niej określony (szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego w Słupsku).

Szczegółowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać pod numerem tel. 59 84-87-700 w godzinach od 7ºº do 10ºº lub 12°°-15ºº w biurze koordynatora przetargu – AZG PGM Sp. z o.o - Pl. Zwycięstwa 4 pokój nr 10. 

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Treść zarządzenia Nr 87/ZNB/17 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się w zasobach Miasta Słupska oraz zarządzenia Nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Miasta Słupska oraz wzór umowy najmu garażu znajdują się na stronie internetowej PGM Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl. (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

back to top