Przejdź do treści

Lokale użytkowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o o w Słupsku

ogłasza w imieniu Prezydenta Miasta Słupska

przetarg ustny ograniczony na najem lokali użytkowych w zasobach zarządzanych przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku

 

L.p

Adres lokalu

Powierzchnia [m²]

Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji gruntów

Opis położenia lokalu

 

Forma oddania

Cena wywoławcza

czynszu m-c [zł]

 Wadium

[zł]

Postąpienie

o wartości

nie niższej niż [zł]¹

1

ul. Gen. J. Bema 8

21,37

Obr. 6

działka nr 604/9

(bud. 747)

parter, zaplecze budynku wejście z podwórka

II przetarg

na najem

320,00

320,00

10,00

2

ul. Grodzka 7

22,01

Obr. 6

działki nr 711/2 i 711/3

(bud. 774)

poziom przyziemia wejście z ulicy

II przetarg

na najem

331,00

331,00

10,00

3

ul. ks. J. Poniatowskiego 2

36,33

Obr. 6

działka nr 176/6

(bud. 1387)

parter wejście z ulicy

II przetarg

na najem

545,00

545,00

10,00

4

ul. A.Mickiewicza 48

34,22

Obr. 6

działka nr 841/4

(bud. 1005)

poziom przyziemia wejście z ulicy

(lokal niesamodzielny, konieczność zawarcia umowy najmu na powierzchnię 3,30 m²  ze Wspólnotą Mieszkaniową Mickiewicza 48 w Słupsku)

II przetarg

na najem

514,00

514,00

10,00

5

ul. A.Mickiewicza 14

22,75

Obr. 6

działka nr 515/1

(bud. 1027)

poziom przyziemia wejście z ulicy

 

I przetarg

na najem

345,00

345,00

10,00

6

ul. MKS Cieśliki 2

78,61

Obr. 6

działka nr 1846

(bud. 1134)

poziom parteru i przyziemia wejście z podwórka

II przetarg

na najem

1180,00

1180,00

20,00

7

ul. M. Kopernika 6

70,60

Obr. 6

działka nr 660/3

(bud. 1049)

poziom przyziemia wejście z ulicy

II przetarg

na najem

1060,00

1060,00

20,00

8

ul. S. Jaracza 28

47,88

(pow. pom. 37,82 + pow. z części wspólnej 10,06)

Obr. 13

działka nr 482/5

(bud. 718)

piętro drugie, wejście z klatki schodowej

II przetarg

na najem

719,00

719,00

10,00

9

ul. H. Sienkiewcza 1

70,35

Obr. 6

działka nr 582/1

(bud. 998)

parter wejście z ulicy

II przetarg

na najem

1056,00

1056,00

20,00

10

ul. F. Chopina 15

25,14

Obr. 13

działka nr 446/2

(bud. 1234)

parter wejście z ulicy

II przetarg

na najem

378,00

378,00

10,00

11

ul. Kilińskiego 18

27,70

(poziom parteru  19,60 + poziom przyziemia 8,10)

Obr. 6

działka nr 758/4

(bud. 1137)

parter wejście z ulicy

I przetarg

na najem

420,00

420,00

10,00

12

ul. Paderewskiego 30

60,13

(poziom parteru 30,25 + poziom przyziemia 29,88)

Obr. 13

działka nr 602/2

(bud. 1278)

parter wejście z ulicy

I przetarg

na najem

910,00

910,00

10,00

13

ul. Nad Śluzami 31

35,60

Obr. 13

działka nr 387/14

((bud. 1223)

parter wejście z ulicy

I przetarg

na najem

540,00

540,00

10,00

14

ul. Wolności 13

27,65

Obr. 6

działka nr 256/49

((bud. 902)

parter wejście z ulicy

I przetarg

na najem

420,00

420,00

10,00

15

ul. Armii Krajowej 34

40,87

Obr. 6

działka nr 808/5

((bud. 1001)

parter wejście z ulicy

I przetarg

na najem

620,00

620,00

10,00

16

ul. Armii Krajowej 34 (wejście od zaplecza)

83,49

Obr. 6

działka nr 808/5

(bud. 2705)

parter wejście od podwórka

I przetarg

na najem

1260,00

1260,00

20,00

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19.06.2019 r. o godzinie 12.00 w sali nr 10 (parter) w budynku Administracji Zasobów Gminnych PGM Sp. z o.o. przy Placu Zwycięstwa 4  w Słupsku.

Wadium w wysokości 100% ceny wywoławczej czynszu należy wpłacić w kasie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. Plac Zwycięstwa 4 do dnia 14.06.2019 r. w godzinach od 8.15 do 13.00.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne, jeżeli wpłacą wadium i nie mają zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych lub użytkowych wobec Miasta Słupsk. Informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można w Biurze Obsługi Mieszkańców – Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku - tel. 59 8425222.

Osoby, przystępujące do przetargu, reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo do reprezentowania oferentów na przetargu oraz do zawarcia umowy najmu. 

Osobom, które przetarg wygrają, a uchylą się w terminie 21 dni od zawarcia umowy najmu wpłaconego wadium nie zwraca się.

Do wylicytowanej kwoty czynszu najmu naliczany będzie obowiązujący podatek VAT.

 ¹ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Od dnia 28.05.2019 r. do 13.06.2019 r. istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym lokali, uzyskania informacji o wyposażeniu lokali w media. W tym celu wszystkich zainteresowanych prosi się o kontakt z koordynatorem przetargu pod numerem telefonu 59 84-87-700.

Wszelkie niezbędne prace remontowe (adaptacyjne, modernizacyjne) zmierzające do przystosowania lokalu do prowadzenia w nim działalności gospodarczej wybranej przez Najemcę, wykona Najemca, po uzyskaniu zgody Wynajmującego oraz Wspólnoty Mieszkaniowej (w zakresie dotyczącym części wspólnych) w której budynku usytuowany jest lokal użytkowy, na własny koszt, bez prawa domagania się od Wynajmującego poniesionych z tego tytułu kosztów. Zakres prac oraz termin ich wykonania określi zawarta między stronami umowa o remont.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Najemcy możliwy jest zwrot nakładów przysługujących najemcy, poniesionych na prace adaptacyjno - remontowe lub ulepszenia w lokalu. Najemca, wyrażający wolę dokonania remontu lub ulepszenia we własnym zakresie uprawniony jest do zwrotu kosztów po spełnieniu warunków określonych przez Wynajmującego :

1) Najemca wystąpi z pisemnym wnioskiem do zarządcy zawierającym deklarację wykonania remontu lub ulepszenia i oświadczeniem o gotowości poniesienia kosztów z tego tytułu;

2) wykonanie remontu lub ulepszenia nastąpi w oparciu o warunki jakie określi Zarządca;

3) Najemca uzyska pisemną zgodę Zarządcy na wykonanie ulepszenia lub remontu;

4) Najemca podpisze umowę określoną w ust. 2, sporządzoną na podstawie zarządznia nr 317/ZNB/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27.03.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12.06.2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się  w budynkach stanowiących własność Miasta Słupska;

5) na wniosek Najemcy, nastąpi odbiór wykonanych prac, potwierdzony sporządzonym przez Zarządce protokołem.

Z wyłonionym w przetargu Najemcą lokalu umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Osoba uprawniona do zawarcia umowy najmu, która przetarg wygra zobowiązana jest przed dniem jej zawarcia dostarczyć : 

  • przyszły najemca lokalu zobowiązany będzie wpłacić kaucję nie podlegającą oprocentowaniu w wysokości 300% wylicytowanego czynszu netto,
  • aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego (ewidencji działalności gospodarczej) właściwy dla formy prawnej prowadzonej działalności, w przypadku spółki cywilnej umowy spółki oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji każdego wspólnika,
  • zaświadczenia : o niezaleganiu z zapłatą podatków na rzecz organów podatkowych właściwych dla miejsca zamieszkania (siedziby) oraz prowadzenia działalności wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zawarcia umowy, 
  • oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą należności wynikających z zawartych umów lub odszkodowań naliczanych z tytułu bezumownego użytkowania, których przedmiotem jest lokal (nieruchomość) stanowiący(-a) własność Miasta Słupska, pozostający(-a) w zasobach lokalowych zarządzanych (administrowanych) przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. W przypadku zawartego porozumienia w sprawie ratalnej spłaty wierzytelności związanej z najmem lokalu użytkowego, oświadczenie podmiotu, z którym zawarte jest porozumienie o prawidłowym wywiązywaniu się z jego postanowień.

 

Oprócz czynszu za najem lokalu użytkowego Najemca zobowiązany będzie do uiszczania : 

  • zaliczki tytułem opłat niezależnych od właściciela w wysokości określonej każdorazowo w fakturze, na podstawie danych uzyskanych od zarządcy budynku, wpłacone zaliczki będą okresowo rozliczane na podstawie danych rzeczywistych przedstawionych przez zarządce budynku, 
  • podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.), w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Słupsku i w sposób w niej określony (szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego w Słupsku). 

Szczegółowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać pod numerem tel. 59 84-87-700 w godzinach od 7ºº do 10ºº lub 13°°-15ºº  w biurze koordynatora przetargu – AZG PGM Sp. z o.o -  Pl. Zwycięstwa 4 pokój nr 10.

 

UWAGA !

Wylicytowana w przetargu cena czynszu (podstawowego) za lokal użytkowy, w którym prowadzona będzie działalność określona w poniższej tabeli zostanie obniżona do wysokości określonej w poniższej tabeli (zgodnie z § 1 ust. 3  zarządzenia Nr 87/ZNB/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się  w zasobach Miasta Słupska)

 

L.p.

Rodzaj działalności

% obniżenie czynszu podstawowego

1

Stołówki, bary mleczne, jadłodajnie.

95*

2

Restauracje, kawiarnie, mała gastronomia, klubokawiarnie.

70*

3

Produkcja, usługi spożywcze wraz ze sprzedażą (np. piekarnictwo, cukiernictwo, wędliniarstwo, garmażerka).

70*

4

Księgarnie, antykwariaty, czytelnie, galerie sztuki, stolarstwo, działalność innowacyjna (badawczo – rozwojowa).

70*

5

Działalność o charakterze unikatowym w zakresie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej : brązownictwo, pozłotnictwo, filatelistyka, garncarstwo, gorseciarstwo na miarę, grawernictwo w kamieniu i metalu, introligatorstwo, kowalstwo artystyczne, krawiectwo miarowe, krawiectwo naprawkowe, kuśnierstwo, lutnictwo, magiel, modniarstwo, czapnictwo, kapelusznictwo, odlewnictwo artystyczne, renowacja zabytkowych przedmiotów, rzeźba w drewnie, szewstwo – szewstwo naprawkowe, szklarstwo, sztukatorstwo, ślusarstwo, tapicerstwo, witrażownictwo, zegarmistrzostwo, złotnictwo artystyczne, kwiaciarnie, rusznikarstwo, pracownie artystyczne.

80*

 

* Obniżenie czynszu następuje po zawarciu umowy najmu na wniosek najemcy, po dostarczeniu aktualnego wpisu z bazy przedsiębiorców o prowadzeniu w/w rodzaju działalności oraz złożeniu stosownego oświadczenia oraz po przyznaniu bonifikaty przez Prezydenta Miasta Słupska. 

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Treść zarządzenia Nr 87/ZNB/17 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się w zasobach Miasta Słupska oraz zarządzenia Nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie trybu  i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Miasta Słupska oraz wzór umowy najmu garażu znajdują się na stronie internetowej PGM  Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl. (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

back to top