Przejdź do treści

Lokale użytkowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o o w Słupsku

ogłasza w imieniu Prezydenta Miasta Słupska

przetarg ustny ograniczony na najem lokali użytkowych w zasobach zarządzanych przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku

 

L.p

Adres lokalu

Powierzchnia [m²]

Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji gruntów

Opis położenia lokalu

 

Forma oddania

Cena wywoławcza

czynszu m-c [zł]

 Wadium

[zł]

Postąpienie

o wartości

nie niższej niż [zł]¹

1

ul. Gen. J. Bema 8

21,37

Obr. 6

działka nr 604/9

(bud. 747)

parter, zaplecze budynku wejście z podwórka

I przetarg

na najem

320,00

320,00

10,00

2

ul. Grodzka 7

22,01

Obr. 6

działki nr 711/2 i 711/3

(bud. 774)

poziom przyziemia wejście z ulicy

I przetarg

na najem

331,00

331,00

10,00

3

ul. Armii Krajowej 10

53,65

Obr. 13

działka nr 228

(bud. 177)

wysoki parter, wejście z klatki schodowej

I przetarg

na najem

805,00

805,00

10,00

4

ul. ks. J. Poniatowskiego 2

36,33

Obr. 6

działka nr 176/6

(bud. 1387)

parter wejście z ulicy

I przetarg

na najem

545,00

545,00

10,00

5

ul. A.Mickiewicza 48

34,22

Obr. 6

działka nr 841/4

(bud. 1005)

poziom przyziemia wejście z ulicy

(lokal niesamodzielny, konieczność zawarcia umowy najmu na powierzchnię 3,30 m²  ze Wspólnotą Mieszkaniową Mickiewicza 48 w Słupsku)

I przetarg

na najem

514,00

514,00

10,00

6

ul. A.Mickiewicza 14

22,75

Obr. 6

działka nr 515/1

(bud. 1027)

poziom przyziemia wejście z ulicy

 

I przetarg

na najem

514,00

514,00

10,00

7

ul. MKS Cieśliki 2

78,61

Obr. 6

działka nr 1846

(bud. 1134)

poziom parteru i przyziemia wejście z podwórka

I przetarg

na najem

1180,00

1180,00

20,00

8

ul.M. Kopernika 2

44,13

Obr. 6

działka nr 663/2

(bud. 1050)

parter wejście z ulicy

I przetarg

na najem

662,00

662,00

10,00

9

ul. M. Kopernika 6

70,60

Obr. 6

działka nr 660/3

(bud. 1049)

poziom przyziemia wejście z ulicy

I przetarg

na najem

1060,00

1060,00

20,00

10

ul. S. Jaracza 28

47,88

(pow. pom. 37,82 + pow. z części wspólnej 10,06)

Obr. 13

działka nr 482/5

(bud. 718)

piętro drugie, wejście z klatki schodowej

I przetarg

na najem

719,00

719,00

10,00

11

ul. S. Jaracza 28

225,66

Obr. 13

działka nr 482/5

(bud. 718)

piętro pierwsze, wejście z klatki schodowej

II przetarg

na najem

3390,00

3390,00

40,00

12

ul. Bałtycka 8

130,00

Obr. 6

działki nr 32/11 i 32/20

(bud. 548)

wejście do lokalu z ulicy, budynek znajduje się w ewidencji zabytków

I przetarg

na najem

1950,00

1950,00

20,00

13

ul. Słowiańska 10

56,21

Obr. 6

działka nr 810

(bud. 651 i 43)

parter wejście z ulicy

I przetarg

na najem

844,00

844,00

10,00

14

ul. Wojska Polskiego 19

46,65

Obr. 6

działka nr 410/1

(bud. 1167)

parter wejście z ulicy

I przetarg

na najem

700,00

700,00

10,00

15

ul. H. Sienkiewcza 1

70,35

Obr. 6

działka nr 582/1

(bud. 998)

parter wejście z ulicy

I przetarg

na najem

1056,00

1056,00

20,00

16

ul. H. Sienkiewicza 3

41,40

Obr. 6

działki nr 573/3 i 573/6 (bud. 495)

parter wejście z klatki schodowej

I przetarg

na najem

621,00

621,00

10,00

17

ul. F. Chopina 15

25,14

Obr. 13

działka nr 446/2

(bud. 1234)

parter wejście z ulicy

I przetarg

na najem

378,00

378,00

10,00

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06.03.2019 r. o godzinie 12.30 w sali nr 3 (parter) w budynku Administracji Wspólnot i Lokali PGM Sp. z o.o. przy ul. B. Prusa 6 w Słupsku.

 

Wadium w wysokości 100% ceny wywoławczej czynszu należy wpłacić w kasie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. Plac Zwycięstwa 4 do dnia 28.02.2019 r. w godzinach od 8.15 do 13.30.

 

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne, jeżeli wpłacą wadium i nie mają zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych lub użytkowych wobec Miasta Słupsk. Informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można w Biurze Obsługi Mieszkańców – Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku - tel. 59 8425222.

 

Osoby, przystępujące do przetargu, reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo do reprezentowania oferentów na przetargu oraz do zawarcia umowy najmu. 

 

Osobom, które przetarg wygrają, a uchylą się w terminie 21 dni od zawarcia umowy najmu wpłaconego wadium nie zwraca się.

Do wylicytowanej kwoty czynszu najmu naliczany będzie obowiązujący podatek VAT.

 

¹ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Od dnia 14.02.2019 r. do 28.02.2019 r. istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym lokali, uzyskania informacji o wyposażeniu lokali w media. W tym celu wszystkich zainteresowanych prosi się o kontakt z koordynatorem przetargu pod numerem telefonu 59 84-87-700.

 

Wszelkie niezbędne prace remontowe (adaptacyjne, modernizacyjne) zmierzające do przystosowania lokalu do prowadzenia w nim działalności gospodarczej wybranej przez Najemcę, wykona Najemca, po uzyskaniu zgody Wynajmującego oraz Wspólnoty Mieszkaniowej (w zakresie dotyczącym części wspólnych) w której budynku usytuowany jest lokal użytkowy, na własny koszt, bez prawa domagania się od Wynajmującego poniesionych z tego tytułu kosztów.  Zakres prac oraz termin ich wykonania określi zawarta między stronami umowa o remont.

 

Osoba uprawniona do zawarcia umowy najmu, która przetarg wygra zobowiązana jest przed dniem jej zawarcia dostarczyć :

 

  • przyszły najemca lokalu zobowiązany będzie wpłacić kaucję nie podlegającą oprocentowaniu w wysokości 300% wylicytowanego czynszu netto,

 

  • aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego (ewidencji działalności gospodarczej) właściwy dla formy prawnej prowadzonej działalności, w przypadku spółki cywilnej umowy spółki oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji każdego wspólnika,

 

  • zaświadczenia : o niezaleganiu z zapłatą podatków na rzecz organów podatkowych właściwych dla miejsca zamieszkania (siedziby) oraz prowadzenia działalności wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zawarcia umowy,

 

  • oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą należności wynikających z zawartych umów lub odszkodowań naliczanych z tytułu bezumownego użytkowania, których przedmiotem jest lokal (nieruchomość) stanowiący(-a) własność Miasta Słupska, pozostający(-a) w zasobach lokalowych zarządzanych (administrowanych) przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. W przypadku zawartego porozumienia w sprawie ratalnej spłaty wierzytelności związanej z najmem lokalu użytkowego, oświadczenie podmiotu, z którym zawarte jest porozumienie o prawidłowym wywiązywaniu się z jego postanowień.

 

Oprócz czynszu za najem lokalu użytkowego Najemca zobowiązany będzie do uiszczania :

  • zaliczki tytułem opłat niezależnych od właściciela w wysokości określonej każdorazowo w fakturze, na podstawie danych uzyskanych od zarządcy budynku, wpłacone zaliczki będą okresowo rozliczane na podstawie danych rzeczywistych przedstawionych przez zarządce budynku,
  • podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.), w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Słupsku i w sposób w niej określony (szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego w Słupsku).

 

Szczegółowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać pod numerem tel. 59 84-87-700 w godzinach od 7ºº do 10ºº lub 13°°-15ºº w biurze koordynatora przetargu – AZG PGM Sp. z o.o -  Pl. Zwycięstwa 4 pokój nr 10.

 

UWAGA !

Wylicytowana w przetargu cena czynszu (podstawowego) za lokal użytkowy, w którym prowadzona będzie działalność określona w poniższej tabeli zostanie obniżona do wysokości określonej w poniższej tabeli (zgodnie z § 1 ust. 3  zarządzenia Nr 87/ZNB/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się  w zasobach Miasta Słupska)

 

L.p.

Rodzaj działalności

% obniżenie czynszu podstawowego

1

Stołówki, bary mleczne, jadłodajnie.

95*

2

Restauracje, kawiarnie, mała gastronomia, klubokawiarnie.

70*

3

Produkcja, usługi spożywcze wraz ze sprzedażą (np. piekarnictwo, cukiernictwo, wędliniarstwo, garmażerka).

70*

4

Księgarnie, antykwariaty, czytelnie, galerie sztuki, stolarstwo, działalność innowacyjna (badawczo – rozwojowa).

70*

5

Działalność o charakterze unikatowym w zakresie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej : brązownictwo, pozłotnictwo, filatelistyka, garncarstwo, gorseciarstwo na miarę, grawernictwo w kamieniu i metalu, introligatorstwo, kowalstwo artystyczne, krawiectwo miarowe, krawiectwo naprawkowe, kuśnierstwo, lutnictwo, magiel, modniarstwo, czapnictwo, kapelusznictwo, odlewnictwo artystyczne, renowacja zabytkowych przedmiotów, rzeźba w drewnie, szewstwo – szewstwo naprawkowe, szklarstwo, sztukatorstwo, ślusarstwo, tapicerstwo, witrażownictwo, zegarmistrzostwo, złotnictwo artystyczne, kwiaciarnie, rusznikarstwo, pracownie artystyczne.

80*

 

* Obniżenie czynszu następuje po zawarciu umowy najmu na wniosek najemcy, po dostarczeniu aktualnego wpisu z bazy przedsiębiorców o prowadzeniu w/w rodzaju działalności oraz złożeniu stosownego oświadczenia.

 

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Treść zarządzenia Nr 87/ZNB/17 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się w zasobach Miasta Słupska oraz zarządzenia Nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie trybu  i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Miasta Słupska oraz wzór umowy najmu garażu znajdują się na stronie internetowej PGM  Sp. z o.o.  www.pgm.slupsk.pl. (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

back to top