Przejdź do treści

Lokale użytkowe (duże)

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o o w Słupsku

ogłasza w imieniu Prezydenta Miasta Słupska

przetarg ustny ograniczony na najem lokali użytkowych

L.p

Adres lokalu

Powierzchnia [m²]

Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji gruntów

Opis położenia lokalu

Przeznaczone prowadzenia do rozdzaju działalności

 

Forma oddania

Cena wywoławcza

czynszu m-c [zł]

 Wadium

[zł]

Postąpienie

o wartości

nie niższej niż [zł]¹

1

ul. J. Kilińskiego 48-49

 

168,26

(poziom parteru 146,26 + poziom piwnic 21,52)

Obr. 6

działka nr 664/2

(bud. 1051)

parter z wejściem od ulicy

bez ograniczeń

z wyłączeniem : restauracji, gastronomii,  klubokawiarni, kawiarni,małej gastronomii, jadłodajni, baru mlecznego, stołówki itp.

I przetarg

na najem

2530,00

2530,00

30,00

2

ul. Stary Rynek 7

 

124,60

(poziom parteru 99,40 + poziom piwnic 25,20)

Obr. 13

działka nr 137/2

(bud. 77)

parter z wejściem od ulicy

działalność artystyczna, pracownia artystyczna

I przetarg na najem

1870,00

1870,00

20,00

3

ul. Stary Rynek 4

 

120,12

Obr. 6

działka nr 607

(bud.354)

parter z wejściem od ulicy

kawiarnia, herbaciarnia

 

I przetarg

na najem

1810,00

1810,00

20,00

4

ul. M. Kopernika 2

 

164,58

Obr. 6

działka nr 663/2

(bud.1050)

parter z wejściem od ulicy

 bez ograniczeń

I przetarg

na najem

2470,00

2470,00

30,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2019 r. o godzinie 13.30 w sali nr 3 (parter) w budynku Administracji Wspólnot i Lokali PGM Sp. z o.o. przy ul. B. Prusa 6 w Słupsku.

Wadium w wysokości 100% ceny wywoławczej czynszu należy wpłacić w kasie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku Plac Zwycięstwa 4 do dnia 15.03.2019 r. w godzinach od 8.15 do 13.30.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne, jeżeli wpłacą wadium i nie mają zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych lub użytkowych wobec Miasta Słupsk. Informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można w Biurze Obsługi Mieszkańców – Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku - tel. 59 8425222.

Osoby, przystępujące do przetargu, reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo do reprezentowania oferentów na przetargu oraz do zawarcia umowy najmu. 

Osobom, które przetarg wygrają, a uchylą się w terminie 21 dni od zawarcia umowy najmu wpłaconego wadium nie zwraca się.

Do wylicytowanej kwoty czynszu najmu naliczany będzie obowiązujący podatek VAT.

¹ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Od dnia 26.02.2019 r. do 15.03.2019 r. istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym lokali, uzyskania informacji o wyposażeniu lokali  w media. W tym celu wszystkich zainteresowanych prosi się o kontakt z koordynatorem przetargu pod numerem telefonu 59 84-87-700.

 

Wszelkie niezbędne prace remontowe (adaptacyjne, modernizacyjne) zmierzające do przystosowania lokalu do prowadzenia w nim działalności gospodarczej wybranej przez Najemcę, wykona Najemca, po uzyskaniu zgody Wynajmującego oraz Wspólnoty Mieszkaniowej (w zakresie dotyczącym części wspólnych nieruchomości) w której budynku usytuowany jest lokal użytkowy, na własny koszt, bez prawa domagania się od Wynajmującego poniesionych z tego tytułu kosztów.  Zakres prac oraz termin ich wykonania określi zawarta między stronami umowa o remont.

Osoba uprawniona do zawarcia umowy najmu, która przetarg wygra zobowiązana jest przed dniem jej zawarcia dostarczyć :

  • przyszły najemca lokalu zobowiązany będzie wpłacić kaucję nie podlegającą oprocentowaniu w wysokości 300% wylicytowanego czynszu netto,
  • aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego (ewidencji działalności gospodarczej) właściwy dla formy prawnej prowadzonej działalności, w przypadku spółki cywilnej umowy spółki oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji każdego wspólnika,
  • zaświadczenia : o niezaleganiu z zapłatą podatków na rzecz organów podatkowych właściwych dla miejsca zamieszkania (siedziby) oraz prowadzenia działalności wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zawarcia umowy,
  • oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą należności wynikających z zawartych umów lub odszkodowań naliczanych z tytułu bezumownego użytkowania, których przedmiotem jest lokal (nieruchomość) stanowiący(-a) własność Miasta Słupska, pozostający(-a) w zasobach lokalowych zarządzanych (administrowanych) przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. W przypadku zawartego porozumienia w sprawie ratalnej spłaty wierzytelności związanej z najmem lokalu użytkowego, oświadczenie podmiotu, z którym zawarte jest porozumienie o prawidłowym wywiązywaniu się z jego postanowień.

 

Oprócz czynszu za najem lokalu użytkowego Najemca zobowiązany będzie do uiszczania :

  • zaliczki tytułem opłat niezależnych od właściciela w wysokości określonej każdorazowo w fakturze, na podstawie danych uzyskanych od zarządcy budynku, wpłacone zaliczki będą okresowo rozliczane na podstawie danych rzeczywistych przedstawionych przez zarządce budynku,
  • podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.), w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Słupsku i w sposób w niej określony (szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego w Słupsku).

 

Szczegółowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać pod numerem tel. 59 84-87-700 w godzinach od 7ºº do 10ºº lub 13°°-15ºº  w biurze koordynatora przetargu – AZG PGM Sp. z o.o -  Pl. Zwycięstwa 4 pokój nr 10.

INFORMACJA DODTAKOWA

 

Wylicytowana w przetargu cena czynszu (podstawowego) za lokal użytkowy, w którym prowadzona będzie działalność określona w poniższej tabeli zostanie obniżona do wysokości określonej w poniższej tabeli (zgodnie z § 1 ust. 3  zarządzenia Nr 87/ZNB/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się  w zasobach Miasta Słupska)

 

L.p.

Rodzaj działalności

% obniżenie czynszu podstawowego

1

Stołówki, bary mleczne, jadłodajnie.

95*

2

Restauracje, kawiarnie, mała gastronomia, klubokawiarnie.

70*

3

Produkcja, usługi spożywcze wraz ze sprzedażą (np. piekarnictwo, cukiernictwo, wędliniarstwo, garmażerka).

70*

4

Księgarnie, antykwariaty, czytelnie, galerie sztuki, stolarstwo, działalność innowacyjna (badawczo – rozwojowa).

70*

5

Działalność o charakterze unikatowym w zakresie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej : brązownictwo, pozłotnictwo, filatelistyka, garncarstwo, gorseciarstwo na miarę, grawernictwo w kamieniu i metalu, introligatorstwo, kowalstwo artystyczne, krawiectwo miarowe, krawiectwo naprawkowe, kuśnierstwo, lutnictwo, magiel, modniarstwo, czapnictwo, kapelusznictwo, odlewnictwo artystyczne, renowacja zabytkowych przedmiotów, rzeźba w drewnie, szewstwo – szewstwo naprawkowe, szklarstwo, sztukatorstwo, ślusarstwo, tapicerstwo, witrażownictwo, zegarmistrzostwo, złotnictwo artystyczne, kwiaciarnie, rusznikarstwo, pracownie artystyczne.

80*

 

* Obniżenie czynszu następuje po zawarciu umowy najmu na wniosek najemcy, po dostarczeniu aktualnego wpisu z bazy przedsiębiorców o prowadzeniu w/w rodzaju działalności oraz złożeniu stosownego oświadczenia.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Treść zarządzenia Nr 87/ZNB/17 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się w zasobach Miasta Słupska oraz zarządzenia Nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie trybu  i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Miasta Słupska oraz wzór umowy najmu garażu znajdują się na stronie internetowej PGM  Sp. z o.o.  www.pgm.slupsk.pl. (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

back to top