Przejdź do treści

Garaże

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o o w Słupsku

ogłasza w imieniu  Prezydenta Miasta Słupska

przetarg ustny ograniczony na najem garaży w zasobach zarządzanych przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku

 

L.p

Adres lokalu

Powierzchnia [m²]

Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji gruntów

Opis położenia lokalu

Przeznaczenie lokalu – planowana działalność

Forma oddania

Cena wywoławcza

czynszu (netto)

 [zł]

 Wadium

[zł]

Postąpienie

o wartości

nie niższej niż

[zł]¹

1

ul. Staszica 11

15,67

Obr. 6

działka nr 1396

(bud. 2158)

w kompleksie garaży murowanych

garaż nr 11

Najem

I przetarg

157,00

157,00

10,00

2

ul. Staszica 11 (zaplecze ul. Sienkiewicza, wjazd od  ul. Krasińskiego)

15,67

Obr. 6

działka nr 1688

(bud. 3225)

w kompleksie garaży murowanych

garaż nr 3

Najem

I przetarg

157,00

157,00

10,00

3

ul. Wileńska 17-18

18,20

Obr. 6

działki nr 1817

i nr 1818

(bud. 3058)

w kompleksie garaży murowanych i komórek

garaż nr 8

Najem

I przetarg

182,00

182,00

10,00

4

ul. Wileńska 18

14,21

Obr. 6

działka nr 1818

(bud. 3057)

w podwórku,                       w kompleksie komórek

garaż nr 4

Najem

I przetarg

143,00

143,00

10,00

5

ul. Wileńska 36

14,60

Obr. 6

działka nr 858/1

(bud. 2337)

w kompleksie dwóch garaży murowanych

garaż nr ...

Najem

I przetarg

146,00

146,00

10,00

6

ul. Mickiewicza 52

13,34

Obr. 6

działka nr 843/18

(bud. 2324)

w kompleksie garaży murowanych

garaż nr 4

Najem

I przetarg

134,00

134,00

10,00

7

ul. Piekiełko 13 (wjazd od ul. Murarskiej 7)

28,80

Obr. 6

działka nr 596/6

(bud. 2199)

w podwórku, murowany

garaż nr 1

Najem

I przetarg

288,00

280,00

10,00

8

ul. Przemysłowa 15

15,00

Obr. 12

działka nr 191/5

(bud. 683)

w podwórku, murowany

garaż nr 1

Najem

I przetarg

150,00

150,00

10,00

9

ul. Wolności 14-15

12,95

Obr. 6

działka nr 256/51

(bud. 3298)

w kompleksie garaży murowanych

garaż nr 5

Najem

I przetarg

130,00

130,00

10,00

10

ul. Wolności  20 a

11,25

Obr. 6

działka nr 232/1

(bud. 675)

garaż przy budynku mieszkalnym

garaż nr 1

Najem

I przetarg

120,00

120,00

10,00

11

ul. Niemcewicza 22

9,80

Obr. 6

działka nr 228/1

(bud. 3022)

w kompleksie garaży murowanych i komórek

garaż nr 3

Najem

I przetarg

100,00

100,00

10,00

12

ul. Niemcewicza 22

10,00

Obr. 6

działka nr 228/1

(bud. 3022)

w kompleksie garaży murowanych i komórek

garaż nr 1

Najem

I przetarg

100,00

100,00

10,00

13

ul. Niemcewicza 3

20,60

Obr. 6

działka nr 256/32

(bud. 3042)

garaż w kompleksie komórek

garaż nr 1

Najem

I przetarg

210,00

210,00

10,00

14

ul. Armii Krajowej 1 a

16,50

Obr. 13

działka nr 189/9

(bud. 2028)

w kompleksie garaży murowanych

garaż nr 4

Najem

I przetarg

165,00

165,00

10,00

15

ul. Raszyńska 3-4

23,40

Obr.14

działka nr 186/149

(bud. 66)

w kompleksie garaży murowanych

garaż nr 6

Najem

I przetarg

234,00

234,00

10,00

16

ul. Długa 19

11,64

Obr. 13

działka nr 578/5

(bud. 813)

garaż w  budynku mieszkalnym

garaż nr 3

Najem

I przetarg

120,00

120,00

10,00

17

ul. Pobożnego 11

18,00

Obr. 13

działka nr 655

(bud. 285)

 w kompleksie garaży

garaż nr 1

Najem

I przetarg

180,00

180,00

10,00

18

ul. Solskiego 2-3

18,00

Obr. 6

działka nr 433/15

(bud. 984)

w kompleksie garaży murowanych

garaż nr 5

Najem

I przetarg

180,00

180,00

10,00

19

ul. Partyzantów 18

18,25

Obr. 13

działka nr 209/5

(bud. 1761)

w kompleksie  komórek murowanych, na skraju zabudowy

garaż nr 1

Najem

I przetarg

183,00

183,00

10,00

20

ul. Wyspiańskiego 8 (wjazd od ul. Mickiewicza 22-23)

15,40

Obr. 6

działka nr 457/4

(bud. 2606)

w kompleksie garaży murowanych

garaż nr 9

Najem

I przetarg

154,00

154,00

10,00

21

ul. Wyspiańskiego 7

13,75

Obr. 6

działka nr 458/2

(bud. 2585)

garaż w budynku wielorodzinnym (wjazd od zaplecza budynku)

garaż nr 4

Najem

I przetarg

138,00

138,00

10,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06.03.2019 r. o godzinie 11.20 w sali nr 3 (parter) w budynku Administracji Wspólnot i Lokali PGM Sp. z o.o. przy  ul. B. Prusa 6 w Słupsku.

 

Wadium w wysokości 100 % ceny wywoławczej czynszu należy wpłacić w kasie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. Plac Zwycięstwa 4  w Biurze Obsługi Mieszkańców do dnia 28.02.2019 r. w godzinach od 8.15 do 13.30.

 

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne, jeżeli wpłacą wadium i nie mają zadłużenia z tytułu najmu lokali

mieszkalnych lub użytkowych wobec Miasta Słupsk. Informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można w Biurze Obsługi Mieszkańców – Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku - tel. 59 8425222.

Osoby reprezentujące oferentów, przystępujące do przetargu powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta na przetargu oraz do zawarcia umowy najmu. Osobom, które przetarg wygrają, a uchylą się w terminie 21 dni od zawarcia umowy najmu wpłaconego wadium nie zwraca się.

UWAGA ! Osoba uprawniona do zawarcia umowy najmu, która przetarg wygra zobowiązana jest przed dniem jej zawarcia dostarczyć :

  • aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego (ewidencji działalności gospodarczej) właściwy dla formy prawnej prowadzonej działalności, w przypadku spółki cywilnej umowy spółki oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji każdego wspólnika (dotyczy podmiotów, które przystępują do przetargu jako podmioty prowadzące działalność gospodarczą),
  • zaświadczenia : o nie zaleganiu z zapłatą podatków na rzecz organów podatkowych właściwych dla miejsca zamieszkania (siedziby), oraz prowadzenia działalności wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zawarcia umowy,
  • oświadczenie o nie zaleganiu z zapłatą należności wynikających z zawartych umów lub odszkodowań naliczanych z tytułu bezumownego użytkowania, których przedmiotem jest lokal (nieruchomość) stanowiący(-a) własność Miasta Słupska, pozostający(-a) w zasobach lokalowych zarządzanych (administrowanych) przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. W przypadku zawartego porozumienia w sprawie ratalnej spłaty wierzytelności związanej z najmem lokalu użytkowego, oświadczenie podmiotu, z którym zawarte jest porozumienie o prawidłowym wywiązywaniu się z jego postanowień,
  • przyszły najemca lokalu zobowiązany będzie wpłacić kaucję nie podlegającą oprocentowaniu w wysokości 300% wylicytowanego czynszu netto.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 59 84-87-700 lub w biurze koordynatora przetargu – AZG PGM Sp. z o.o - Plac Zwycięstwa 4 pokój  nr 10.

Organizator przetargu informuje, o konieczności zapoznania się ze stanem technicznym garaży przed dniem licytacji. Garaże można oglądać od dnia 14.02.2019 r. do 28.02.2019 r. po wcześniejszym skontaktowaniu się z koordynatorem przetargu w celu ustalenia godziny oględzin.

Wszelkie prace remontowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania garażu wyłoniony w przetargu Najemca zostanie zobowiązany do wykonania na własny koszt, bez prawa domagania się od Wynajmującego poniesionych z tego tytułu kosztów.  Zakres prac oraz termin ich wykonania określi zawarta między stronami umowa o remont.

Z wyłonionym w przetargu Najemcą garażu umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego w terminie jednego miesiąca w przypadku, przystąpienia przez Miasto Słupsk do realizacji funkcji w planie miasta określonej dla  terenu na którym usytuowany jest garaż.

 

Do wylicytowanej kwoty czynszu najmu naliczany będzie obowiązujący podatek VAT.

Oprócz czynszu za najem lokalu użytkowego Najemca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716  ze zm.), w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Słupsku i w sposób w niej określony (szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego w Słupsku).

¹ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Treść zarządzenia Nr 87/ZNB/17 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się w zasobach Miasta Słupska oraz zarządzenia Nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 czerwca 2012 r.            w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Miasta Słupska oraz wzór umowy najmu garażu znajdują się na stronie internetowej PGM  Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl. (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

back to top