Przejdź do treści

Garaże

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o o w Słupsku

ogłasza w imieniu Prezydenta Miasta Słupska

przetarg ustny ograniczony na najem garaży w zasobach zarządzanych przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku

 

L.p

Adres lokalu

Powierzchnia [m²]

Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji gruntów

Opis położenia lokalu

Przeznaczenie lokalu – planowana działaność

Forma oddania

Cena wywoławcza

czynszu (netto)

[zł]

Wadium

[zł]

Postąpienie

o wartości

nie niższej niż

[zł]¹

1

ul. Chopina 10

16,00

Obr. 13

działka nr 939

w kompleksie garaży murowanych

garaż nr 4

Najem

IV przetarg

160,00

160,00

10,00

2

ul. Staszica 11

15,67

Obr. 6

działka nr 1396

w kompleksie garaży murowanych

garaż nr 11

Najem

III przetarg

157,00

157,00

10,00

3

ul. Staszica 11 (zaplecze ul. Sienkiewicza, wjazd od ul. Krasińskiego)

15,67

Obr. 6

działka nr 1688

w kompleksie garaży murowanych

garaż nr 3

Najem

III przetarg

157,00

157,00

10,00

4

ul. Krasińskiego 8 (wjazd od ul. Mickiewicza 23)

16,50

Obr. 6

działka nr 459/18

w kompleksie garaży murowanych

garaż nr 2

Najem

II przetarg

165,00

165,00

10,00

5

ul. Niemcewicza 22

9,80

Obr. 6

działka nr 228/1

w kompleksie garaży murowanych i komórek

garaż nr 3

Najem

II przetarg

100,00

100,00

10,00

6

ul. Niemcewicza 22

10,00

Obr. 6

działka nr 228/1

w kompleksie garaży murowanych i komórek

garaż nr 1

Najem

II przetarg

100,00

100,00

10,00

7

ul. Raszyńska 3-4

23,40

Obr.14

działka nr 186/149

w kompleksie garaży murowanych

garaż nr 6

Najem

I przetarg

234,00

234,00

10,00

8

ul. Armii Krajowej 1 a

16,50

Obr. 13

działka nr 189/9

w kompleksie garaży murowanych

garaż nr 4

Najem

II przetarg

165,00

165,00

10,00

9

ul. Niemcewicza 3

20,60

Obr. 6

działka nr 256/32

garaż w komplesie komórek

garaż nr 1

Najem

I przetarg

210,00

210,00

10,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018 r. o godzinie 13.00 ºº w sali nr 3 (parter) w budynku Administracji Wspólnot i Lokali PGM Sp. z o.o. przy ul. B. Prusa 6 w Słupsku.

Wadium w wysokości 100 % ceny wywoławczej czynszu należy wpłacić w kasie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. Plac Zwycięstwa 4 w Biurze Obsługi Mieszkańców do dnia 22 sierpnia 2018 r. w godzinach : poniedziałek od 8.15 do 13.30 oraz od wtorku do piątku od 7.15 do 13.00.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne, jeżeli wpłacą wadium i nie mają zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych lub użytkowych wobec Miasta Słupsk. Informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można w Biurze Obsługi Mieszkańców – Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku - tel. 59 8425222.

Osoby reprezentujące oferentów, przystępujące do przetargu powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta na przetargu oraz do zawarcia umowy najmu. Osobom, które przetarg wygrają, a uchylą się w terminie 21 dni od zawarcia umowy najmu wpłaconego wadium nie zwraca się.

UWAGA ! Osoba uprawniona do zawarcia umowy najmu, która przetarg wygra zobowiązana jest przed dniem jej zawarcia dostarczyć :

 aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego (ewidencji działalności gospodarczej) właściwy dla formy prawnej prowadzonej działalności, w przypadku spółki cywilnej umowy spółki oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji każdego wspólnika (dotyczy podmiotów, które przystępują do przetargu jako podmioty prowadzące działalność gospodarczą),

 zaświadczenia : o nie zaleganiu z zapłatą podatków na rzecz organów podatkowych właściwych dla miejsca zamieszkania (siedziby), oraz prowadzenia działalności wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zawarcia umowy,

 oświadczenie o nie zaleganiu z zapłatą należności wynikających z zawartych umów lub odszkodowań naliczanych z tytułu bezumownego użytkowania, których przedmiotem jest lokal (nieruchomość) stanowiący(-a) własność Miasta Słupska, pozostający(-a) w zasobach lokalowych zarządzanych (administrowanych) przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. W przypadku zawartego porozumienia w sprawie ratalnej spłaty wierzytelności związanej z najmem lokalu użytkowego, oświadczenie podmiotu, z którym zawarte jest porozumienie o prawidłowym wywiązywaniu się z jego postanowień,

 przyszły najemca lokalu zobowiązany będzie wpłacić kaucję nie podlegającą oprocentowaniu w wysokości 300% wylicytowanego czynszu netto.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 59 84-87-700 w godzinach od 7ºº do 10ºº lub w biurze koordynatora przetargu – AZG PGM Sp. z o.o - Pl. Zwycięstwa 4 pokój nr 10.

Organizator przetargu informuje, o konieczności zapoznania się ze stanem technicznym garaży przed dniem licytacji. Garaże można oglądać od dnia 03.08.2018 r. do 22.08.2018 r. po wcześniejszym skontaktowaniu się z koordynatorem przetargu w celu ustalenia godziny oględzin.

Wszelkie prace remontowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania garażu wyłoniony w przetargu Najemca zostanie zobowiązany do wykonania na własny koszt, bez prawa domagania się od Wynajmującego poniesionych z tego tytułu kosztów. Zakres prac oraz termin ich wykonania określi zawarta między stronami umowa o remont.

Z wyłonionym w przetargu Najemcą garażu umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego w terminie jednego miesiąca w przypadku, przystąpienia przez Miasto Słupsk do realizacji funkcji w planie miasta określonej dla terenu na którym usytuowany jest garaż.

Do wylicytowanej kwoty czynszu najmu naliczany będzie obowiązujący podatek VAT.

Oprócz czynszu za najem lokalu użytkowego Najemca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.), w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Słupsku i w sposób w niej określony (szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Opłat Lokalnych i Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego w Słupsku).

¹ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Treść zarządzenia Nr 87/ZNB/17 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się w zasobach Miasta Słupska oraz zarządzenia Nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Miasta Słupska oraz wzór umowy najmu garażu znajdują się na stronie internetowej PGM Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl. (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

back to top