Przejdź do treści

Dokonanie ulepszeń w lokalu użytkowym przez najemcę i zwrot kosztów z tego tytułu

Ulepszeniem jest:

1)      przebudowa, czyli zmiana (poprawienie) istniejącego stanu lokalu na inny;

2)      rozbudowa, czyli powiększenie lokalu;

3)      odtworzenie, czyli rekonstrukcja (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo    elementów lokalu;

4)      adaptacja, czyli przystosowanie (przerobienie) lokalu do wykorzystania na inne cele, niż pierwotne przeznaczenie albo nadanie lokalowi innych cech użytkowych;

5)      modernizacja, czyli unowocześnienie lokalu.

 

Wprowadzenie przez najemcę ulepszeń w lokalu użytkowym dopuszczalne jest tylko za zgodą zarządcy i wyłącznie na podstawie pisemnej umowy.

 

Prawo do zwrotu nakładów przysługujących najemcy lokalu użytkowego poniesionych na odtworzenie przysługuje na jego wniosek i dotyczy:

1)      wymiany stolarki okiennej - do 200 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni okien, jednakże nie więcej niż 50 % całkowitego kosztu brutto wstawionych, zakwalifikowanych przez zarządcę okien do wymiany;

2)      wymiany drzwi zewnętrznych – do 200 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni drzwi, jednakże nie więcej niż 50% całkowitego kosztu brutto wstawionych , zakwalifikowanych przez zarządcę drzwi do wymiany.

 

Prawo do zwrotu nakładów przysługujących najemcy lokalu użytkowego poniesionych na modernizację przysługuje na jego wniosek i dotyczy:

1)      wydzielenia w lokalu użytkowym w.c. – 50 % kosztu brutto ulepszenia;

2)      wykonanie nowego lub zastąpienie istniejącego źródła ciepła na źródło o niskiej emisji CO2 – 50% kosztu brutto ulepszenia.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek najemcy możliwy jest zwrot nakładów przysługujących najemcy lokalu użytkowego poniesionych na ulepszenie lokalu związany z poprawą jego funkcjonowania mającą wpływ na bezpieczeństwo użytkowania, nie więcej jednak niż 50 % kosztu brutto ulepszenia.

 

Najemca lokalu użytkowego wyrażający wolę dokonania ulepszeń we własnym zakresie uprawniony jest do zwrotu części kosztów po spełnieniu następujących warunków:

1)      najemca wystąpi z pisemnym wnioskiem do zarządcy zawierającym deklarację wykonania ulepszenia i oświadczenie o gotowości poniesienia kosztów z tego tytułu;

2)      wykonanie ulepszenia nastąpi w oparciu o warunki jakie określi zarządca;

3)      najemca uzyska pisemną zgodę zarządcy na wykonanie ulepszenia;

4)      najemca podpisze umowę o wykonanie ulepszenia;

5)      nastąpi, na wniosek najemcy, odbiór wykonanych prac.

 

Zawarcie umowy o wykonanie ulepszenia nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu przez najemcę chęci przystąpienia do rozpoczęcia prac. Umowa określać będzie warunki przeprowadzenia prac, termin wykonania, zasady rozliczenia poniesionych nakładów i oświadczenie wskazujące, że najemca nie będzie rościł w czasie trwania stosunku najmu, jak i po jego ewentualnym ustaniu, prawa do zwrotu nakładów, bądź naprawy lub wymiany urządzeń za obowiązki, których realizacja spoczywa na właścicielu lokalu użytkowego na mocy przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Podstawą do dokonania rozliczeń będą oryginały faktur ( do wglądu i wykonanie kserokopii) dostarczone przez najemcę. W przypadku cen zakupu i robocizny znacznie odbiegających od ogólnie stosowanych przez zarządcę, do rozliczenia przyjmuje się ceny stosowane w rozliczeniach tego typu przez zarządcę zasobu lokalowego Miasta Słupska.

 

Rozliczenie kosztów następuje po dokonaniu odbioru robót przez służby techniczne i obejmuje następujące czynności:

1)      na oryginale faktury zakupu materiału technik dokonuje adnotacji o przyznanej kwocie do zwrotu i fakturę zwraca najemcy, a w aktach pozostawia uwierzytelnioną przez siebie kopię;

2)      drugą kopię wraz z wnioskiem o rozliczenie i umową przekazuje do księgowości;

3)      kopie dokumentów wymienionych w pkt. 2 przekazuje również administratorowi lokalu użytkowego.

 

Po wykonaniu ulepszenia na czas trwania najmu lokalu użytkowego przyznaje się najemcy prawo do zwrotu poniesionych nakładów na zajmowany lokal użytkowy, poprzez obniżenie o 50% miesięcznego czynszu najmu aż do czasu zwrotu kwot uznanych nakładów, jednak nie dłużej niż czas trwania stosunku najmu. Rozwiązanie umowy najmu w czasie trwania okresu rozliczeniowego, z przyczyn dotyczących najemcy, spowoduje wygaśnięcie prawa do odliczenia kosztów ulepszenia.

 

Zasady niniejszej Procedury nie obowiązują najemców lokali zadłużonych, chyba,że przed dokonaniem ulepszenia uregulują wszystkie zaległe należności.

Rozliczenie nie nastąpi jeżeli ulepszenie nie będzie przeprowadzone w oparciu o wskazania zarządcy lub wykonane zostanie niezgodnie z obowiązującymi przepisami (np. Prawa budowlanego).

pliki do pobrania
back to top