Przejdź do treści

Procedura Zamiany Mieszkania

Procedura Zamiany Mieszkania:

 • osoba zainteresowana skorzystaniem z usług Biura Zamiany Mieszkań zobowiązana jest do złożenia oświadczenia woli zamiany mieszkania w postaci wniosku o zamianę.

 • we wniosku określa się parametry zajmowanego mieszkania: jego wielkość, liczbę pokoi, piętro, wyposażenie, sposób ogrzewania, liczbę zameldowanych osób, wysokość opłat, ewentualną wielkość zadłużenia oraz oczekiwania do zamiany.

 • pełna informacja (umożliwiająca identyfikację zajmowanego przez najemcę mieszkania) nie będzie prezentowana w ogólnodostępnej internetowej bazie Zamiany Mieszkań. Dostęp do pełnej informacji będą posiadali wyłącznie pracownicy Biura Zamiany Mieszkań.

 • złożona oferta ważna jest przez jeden rok, licząc od daty umieszczenia jej na stronie Biura Zamiany Mieszkań

 • zamieszczenie oferty jest bezpłatne.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia lokalu do zamiany:

 • wniosek na zamianę mieszkania, który należy uzupełnić w swojej administracji (druk można pobrać w wersji elektronicznej na platformie Biura Zamiany Mieszkań lub w wersji tradycyjnej, papierowej w Biurze Zamiany Mieszkań),

 • aktualna umowa najmu lokalu bądź przydział na lokal,

 • w przypadku lokali własnościowych akt notarialny nabycia nieruchomości oraz aktualny wypis z księgi wieczystej,

 • jeżeli przy zamianie uczestniczy lokatorskie prawo do lokalu np. Spółdzielnia Mieszkaniowa, należy przedstawić zgodę na zamianę na dany lokal,

 • w przypadku, jeżeli umowa najmu lokalu sporządzona jest na jednego z małżonków, należy okazać przy składaniu dokumentów odpis skrócony aktu małżeństwa lub jeżeli jeden z małżonków zmarł, należy okazać odpis skrócony aktu zgonu,

 • przy składaniu dokumentów wymagane jest złożenie oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta Słupska.

Dokumenty składają najemcy osobiście w Biurze Zamiany Mieszkań przy placu Zwycięstwa 4 w Słupsku za okazaniem dowodu osobistego, bądź pełnomocnicy za okazaniem pełnomocnictwa notarialnego.

Wszystkie niezbędne dokumenty są przygotowywane i kompletowane w Biurze Zamiany Mieszkań, a następnie są przekazywane do Prezesa Zarządu PGM Sp. z o.o. do podpisu i wyrażenia zgody na zamianę.

back to top