Oddział Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że z dniem 30 listopada 2019 roku upływa termin na składanie nowych wniosków w ramach obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Przewidziana w programie pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Planowane inwestycje mają zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu. Dofinansowanie może wynieść nawet do 165 000,00 zł. 

Wsparciem finansowym mogą być objęte planowane lub realizowane inwestycje, które polegają między innymi na:

1. w zakresie likwidacji barier architektonicznych:

a) dobudowie szybu windowego – zapewnienie przestrzeni manewrowej i dojścia do windy,

b) budowie lub modernizacji dojścia do budynku mieszkalnego poprzez budowę pochylni (z odpowiednio umiejscowionymi poręczami), ewentualnie dźwigu osobowego lub platform pionowych lub ukośnych zapewniających osobom niepełnosprawnym dostęp do wielorodzinnych budynków mieszkalnych,

c) dostawie, zakupie i montażu:

– dźwigu osobowego,

– platform pionowych lub ukośnych, innych urządzeń do transportu pionowego,

2. w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się:

a) zakupie i montażu instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej w pomieszczeniach budynków dostępnych dla osób niepełnosprawnych,

b) oznaczeniu wejść do budynków pasem ostrzegawczym,

c) zainstalowaniu głośnomówiących domofonów na odpowiedniej wysokości (max 1,1 metra),

d) zakupie i montażu tablic z informacją pisaną i piktograficzną.

Szczegółowe zasady realizacji Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III obszar A wraz z wykazem powiatów leżących w podregionach spełniających warunki udziału w programie, znajdują się na stronie  www.pfron.org.pl

Ponadto informacje na temat zasad wyżej wymienionego programu udzielane są w siedzibie naszego Oddziału w Gdańsku, al. Grunwaldzka 184,

oraz telefonicznie pod nr tel. (58) 350-05-01, -33, -39.