Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

Najem lokalu socjalnego

Referat Mieszkaniowy > Najem lokalu socjalnego

"NAJEM LOKALU  SOCJALNEGO"

Podstawa  prawna:   art.  21  ust.  1  pkt 2  i  ust. 3  ustawy   z  dnia  21  czerwca  2001 r.  o ochronie  praw    lokatorów, mieszkaniowym   zasobie   gminy  i  o  zmianie  kodeksu  cywilnego  (Dz. U.  z  2001 r., Nr 71,  poz.  733  z  późn. zm.) Uchwała  Nr  L/758/10  Rady  Miejskiej  w  Słupsku  z  dnia 3 marca  2010  roku  w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Słupsk z późn.zm.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o najem lokalu" (PGM-RM1)     

  • arkusz aktualizacyjny do wniosku o najem lokalu (PGM-RM2)

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ODPOWIEDZI:

Do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich składania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Mieszkaniowy PGM Sp. z o.o.,Pl. Zwycięstwa 4, pok.5, tel. 8487698 e-mail: referat.mieszkaniowy@pgm.slupsk.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

VI. UWAGI:

Zasady   najmu    lokalu   z   zasobu   mieszkaniowego   reguluje   uchwała  Rady   Miejskiej Nr  L/758/10 z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie  zasad wynajmowania  lokali  wchodzących w  skład  mieszkaniowego   zasobu  Gminy  Miejskiej  Słupsk z późn.zm.  Określa  ona  kryteria  wyboru  osób,  którym   przysługuje  pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu   komunalnego.  Możliwość  otrzymania  mieszkania  komunalnego  mają  jedynie  osoby   znajdujące  się  na  liście  oczekujących.  Zgodnie  z w/w uchwałą Miasto wynajmuje lokale  socjalne osobom pełnoletnim, które spełniają łącznie następujące  warunki:

1. są członkami wspólnoty samorządowej;

2. nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu, a w przypadku małżonków żadnemu z nich nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu;

3. uzyskują  dochody   nie   przekraczające   progów   określonych   dla   danego   gospodarstwa w uchwale.

Osoby faktycznie zamieszkujące na terenie Miasta, nieposiadające zameldowania na pobyt stały na terenie innej gminy, muszą spełniać jeden  z poniższych warunków:

1.zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta Słupsk, 2. zatrudnienie są na terenie Miasta Słupsk, 3. korzystanie z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, 4. wykazanie w inny sposób, że ich centrum życiowe znajduje się w Słupsku

Zgodnie z § 22 ust.7 weryfikacji nie podlegają wnioski osób, niebędących członkami wspólnoty samorządowej Miasta. Wnioski tych osób niezwłocznie przekazywane są do gminy właściwej ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały. O powyższym  zawiadamia się  wnioskodawcę.

W  przypadku  braku  kompletu  wymaganych  dokumentów  wnioskodawca  zostanie  wezwany  do  ich uzupełnienia i  złożenia  w  Referacie Mieszkaniowym.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010